Zřícenina hradu Rabštejna nebude v létě přístupná

Kvůli bezpečnosti se dočasně uzavírá veřejnosti

Ke zřícenině hradu Rabštejna na Šumpersku v Olomouckém kraji a do jejího nejbližšího okolí nesmí kvůli bezpečnosti do 2. září vstupovat veřejnost. Lesy ČR tam letos v létě vytěží kalamitní dříví, provedou nezbytné práce a zadají projekt spojený se záchranou památky. Dočasný zákaz vstupu vydal 3. června Městský úřad Šumperk.

Turisticky vyhledávané trosky hradu z konce 13. století se nachází nedaleko obce Bedřichov nad údolím říčky Oskavy. Stav památky se postupně zhoršuje. Zbytky zdí zvětrávají a hroutí se. Rozpadlá je i doposud nejzachovalejší hradba mezi skalními věžemi. „Severní hradby letos v květnu posoudil statik. Jsou v havarijním stavu a musíme je zpevnit,“ uvedl Pavel Indra, krajský ředitel Lesů ČR v Šumperku a pokračoval: „Letos vytěžíme u hradeb, skal i značené trasy větrem poškozené listnaté stromy a provedeme na zřícenině nejnutnější zabezpečovací práce. Riziková místa ohradíme a zazdíme kavernu. Zároveň necháme zpracovat projekt na vyzdívky a injektáž a další nutné zásahy, které vyplynou z průzkumu.“ Záchranné práce pod dohledem územního pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci by mohly začít v příštím roce.

Malý, odlehlý a obtížně přístupný hrad strážil severní část úsovského zeměpanského majetku. Často se tu střídali majitelé, jako například Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský nebo Jindřich z Jenštejna. Hrad panstvo kvůli nedostupnosti téměř neobývalo. Bydleli na něm jen někteří panští služebníci a lesník, který se staral o přilehlou oboru. Hrad chátral, v roce 1569 je zmiňován jako pustý, často využívaný k věznění. V době švédského vpádu ukrýval nejdůležitější listiny a cennosti vrchnosti i rýmařovských měšťanů. Švédové hrad dobyli a ponechali na něm stálou posádku. Císařské vojsko hrad získalo zpět. Poslední zpráva o jeho obývání je z roku 1693. Zdivo si pak postupně rozebírali obyvatelé Bedřichova a zkázu dokonal čas. Dnešní návštěvník spatří jen zbytky zdí a pozůstatky hradního příkopu porostlého lesem. Od května 1958 je tato památka chráněna státem. Od roku 1992 ji spravují Lesy ČR. Pozemek se zbytky hradu se stal roku 1969 součástí CHKO Jeseníky. „Chráněným přírodním výtvorem“ byl Rabštejn a okolí vyhlášen roku 1990. Jedlobukové lesní porosty s geneticky cennými jilmy horskými a javory kleny jsou chráněné. Tamější přírodní rezervace Rabštejn s výměrou 20,8 hektarů patří od roku 2008 mezi evropsky významné lokality.

Více informací poskytnou: Lesy ČR: Svatopluk Folta (tel. +420 724 523 102) – lesní správce, NPÚ: Jitka Štáblová (tel. +420 725 718 062)

V Hradci Králové 3. června 2019

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.