Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních zdrojů

Cílem projektu je navrhnout systém moderního sběru dat LHP/O a jeho implementaci do stávajícího systému. Optimalizovat ekosystémové služby majetků při zachování trvale udržitelné produkce dříví. Analyzovat dostupná adaptační opatření a posoudit jejich relevanci na vybraných stanovištích. Otestovat a navrhnout optimální řešení obnovy kalamitních holin. Navrhnout stanovištně specifická opatření pro retenci vody v lesích a těžebně-dopravní technologie, které budou minimalizovat dopad na půdu. Implementovat poznatky o vlivu způsobu hospodaření na humifikační poměry a uhlíkovou bilanci v půdě do lesnického plánování. Ověřit hypotézu, že adaptační opatření jsou ekonomicky dlouhodobě udržitelná, případně je modifikovat. Analyzovat tato opatření z pohledu legislativních kolizí, navrhnout případné změn.

TAČR, program ZEMĚ (QK21010198)

https://starfos.tacr.cz/cs/project/QK21010198