Cesta ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR v soudobém středoevropském kontextu

Podstatou navrhovaného řešení projektu je na základě analytických a porovnávacích dílčích studií vyhledat úzká místa či kritické body v řetězci tuzemského zpracování dříví a podat kvalifikované návrhy na jejich odstranění. Na základě analýzy stavu v sousedících zemích bude provedeno rovněž srovnání rozdílných podmínek podpory spotřeby dříví. Přínos projektu lze spatřovat v posílení zvýšení tuzemské spotřeby dřeva vyrobeného v ČR, posílení konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu a snížení negativních dopadů nízké rentability v sektoru zpracování dřeva. Hlavní přínosem projektu však nebude pouhé identifikování příčin problémů a rámcové návrhy opatření, ale také hlubší odborně podložená argumentace potřebná pro připravenost sektoru na probíhající a nové legisltivní změny.

 

Soubory ke stažení: