Vyhodnocení stávajícího stavu povodí ve správě LS Hanušovice, LS Loučná nad Desnou a LS Ruda nad Moravou a návrh opatření ke zvýšení retenční schopnosti území

Přínosem projektu je vytipování lokalit vhodných k realizaci přírodě blízkých protipovodňových a jiných opatření za účelem zadržení vody v krajině, snížení rizika povodňových škod a snížení dopadu sucha. Jedním s dalších přínosů bude zjištění potenciálu udržitelnosti stávajících lesních porostů v zájmových územích ve vazbě na jejich druhovou skladbu a zdravotní stav porostů při realizaci výše navrhovaných přírodě blízkých opatření.

 

Soubory ke stažení: