Stanovení příčiny vzniku škody na lesních porostech přímým a nepřímým působením emisí

Znalecký posudek 2-132/2019
Odběratel posudku: Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové
Posudek vypracoval: RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.,
znalec oboru čistota ovzduší, výpočty rozptylu emisí, škody způsobené imisemi na lesních porostech,
Strážnice, Veselská 31, 696 62
Účel posudku: Stanovení příčiny vzniku škody na lesních porostech přímým a nepřímým působením emisí SO2 a NOx a podílu emisích zdrojů na imisní škodě v lesních porostech jejich provozováním v roce 2017 Lesům České republiky, s. p. Hradec Králové.
Datum posouzení: k 31. 12. 2017
Datum odevzdání: 14. 9. 2019
Počet stran: 34
Počet příloh: 4
Počet vyhotovení: 2
Ke stažení: Znalecký posudek 2-132/2019