Malá vodní nádrž Ortel

Název projektu:             Malá vodní nádrž Ortel

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010542

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná aktivita 4.3.2.Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Celkové uznatelné náklady: 2 834 500
Celková výše podpory EU: 1 700 700 Kč
Kraj: Liberecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2020

Záměr projektu spočívá v obnově malé vodní plochy pod vrcholem Ortel. Existenci rybníka potvrzuje mapa stabilního katastru z roku 1840. Cílem projektu je obnova průtočné vodní nádrže (0,78 ha) umístěné na bezejmenné vodoteči, která je vyúsťuje do říčky Svitavky. V rámci projektu byla obnovena porušená hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv a upravena zdrž. Obnova historické vodní nádrže je pozitivním přínosem pro posílení krajinných prvků a zadržení vody v krajině. Cílem projektu bylo vytvoření vhodného vodního a mokřadního biotopu pro zvýšení biodiverzity.

Součástí projektu je rekonstrukce historické hráze na homogenní hráz s těsnícím zářezem. Délka zářezu je 17,9 m, hloubka 1,0 m. Délka hráze je 64,9 m a šířka 3,5 m. Regulace hladiny je zajištěna výpustným zařízením – požerákem. Ten je osazen v levé části návodním svahu hráze s nátokovými křídly. Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení stoleté vody. Kanál z bezpečnostního přelivu je od přejezdu hráze k vyústěním do vodoteče dlouhý 28,9 m. V celém prostoru zátopy byla odstraněna ornice a náletová zeleň. Horní plocha zátopy, kde býval malý sedimentační prostor (bývalá nádrž) bude upravena s hloubkovou diverzifikací vodního sloupce do 0,6 m uprostřed vodní plochy. Podél příbřežního prostoru je hloubka vody 0,2 – 0,4 m. Celková plocha litorálu je 1205 m2. Dno i svahy nádrže jsou nezpevněné. Celé litorální pásmo je osluněné.