Reklamní spolupráce

Žádost a její doručení

Žádost o reklamní spolupráci musí být doručena vždy písemně a musí obsahovat zejména:

  • Identifikaci žadatele
  • Název projektu
  • Popis projektu
  • Požadovanou částku
  • Časový plán
  • Nabídnuté reklamní plnění
  • Pokud možno též důvěryhodné doložení, že subjekt pracuje efektivně, s nízkými vlastními provozními náklady a smysluplně využije prostředky

Shromažďování požadavků, výběr vhodných projektů a rozhodnutí o vyřízení žádosti

Žádosti doručené do konce kalendářního čtvrtletí budou hodnoceny komisí a následně vedením organizační jednotky po ukončení tohoto období, celkem tedy čtyřikrát ročně.

Žádosti lze podávat na Ředitelství LČR, u malých regionálních projektů (ve výši do 10 tis. na akci) na příslušné krajské ředitelství, lesní správu nebo lesní závod, které uzavírají smlouvy v rámci svého limitu. Pokud bude tento vyčerpán, nemusí proběhnout všechny čtyři kola.

Proces shromažďování, hodnocení, uzavírání a kontroly je shodný pro všechny organizační jednotky.

Kritéria hodnocení:

  1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1.
  2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2. . a adekvátnost nabídnutého reklamního plnění
  3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření reklamní smlouvy, v opačném případě bude zasláno žadateli zamítnutí žádosti, důvod se neuvádí.

Reklamní smlouva

Reklamní smlouva přesně specifikuje reklamní plnění a jeho hodnotu. Je uzavřena vždy písemně a může se jednat o časově náročnější proces.

Kontrola a plnění reklamní smlouvy

Po ukončení reklamního plnění bude poskytovatelem vyhotoven předávací protokol. V případě, že bude plnění řádně doloženo, bude tento potvrzen příslušným pracovníkem LČR.