Postup při podávání žádosti o převod nemovitého majetku v právu hospodařit Lesu České Republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) nakládají s nemovitým majetkem státu, k němuž mají právo hospodařit, účelně a hospodárně.

Lesy České republiky, s.p. prodávají pouze takový majetek, který je vyhodnocen jako nepotřebný, tj. státní podnik jej do budoucna nepotřebuje k zajištění svých potřeb.

LČR standardně prodávají nepotřebný majetek prostřednictvím výběrového řízení. Aktuálně zveřejněná výběrová řízení jsou vždy zveřejněna na webových stránkách LČR v sekci Prodej nepotřebného majetku.

LČR prodávají nemovitý majetek, k němuž mají právo hospodařit, vždy v souladu se Statutem státního podniku LČR a dále v souladu s aktuálně platnou související legislativou, zejména zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V některých případech prodeje podléhají souhlasu Ministerstva zemědělství České republiky.

V případě zájmu o převod majetku v právu hospodařit LČR je nezbytné podat žádost  s těmito náležitostmi:

  1. Žádost o převod požadovaného majetku je v písemné formě, opatřená vlastnoručním podpisem (žádost je možné zaslat elektronicky s naskenovanou přílohou žádosti opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele). Podpis nemusí být úředně ověřen.
  2. Přesně specifikovat předmět žádosti. Ze žádosti musí být patrné zejména identifikační údaje předmětných nemovitých věcí (zejména katastrální území, parcelní čísla pozemků). Případně je možné doplnit i mapové podklady.
  3. V žádosti je nezbytné uvést jméno a příjmení žadatele (v případě firmy název a sídlo, včetně základních kontaktních údajů žadatele (adresa, případně e-mail, telefon).
  4. Žádost je možné zaslat přímo na konkrétní organizační jednotku LČR, která v dané lokalitě vykonává právo hospodařit, nebo na adresu Ředitelství LČR v Hradci Králové (kontakty na organizační jednotky LČR jsou zveřejněny na webových stránkách podniku v sekci Kontakty).

Přijatá žádost je zaevidována a přidělena příslušné organizační jednotce a konkrétnímu pracovníkovi k vyřízení, o čemž je žadatel vždy vyrozuměn.

Žádost je následně příslušnou organizační jednotkou LČR posouzena, vyhodnocena a žadateli zaslána informace s vyrozuměním, zda je převod nemovitého majetku možné realizovat či nikoliv, a pokud ano, pak za jakých podmínek.

Obdobným způsobem je nezbytné postupovat i v případě žádosti o směnu nemovitého majetku, popř. nabídky převodu majetku do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR.