Rámcové principy stanovení možného přímého prodeje dříví zpracovatelům
v regionech ČR

Datum aktualizace: 28.6.2022

Informace pro nové zájemce: Noví zájemci na III. čtvrtletí 2022 se mohou registrovat na kontakty níže do 15.7.2022. V oblastech s velkým zájmem regionálních zpracovatelů se v průběhu čtvrtletí nebude možné do regionálního prodeje zařadit.

LČR v rámci přímého prodeje dříví zpracovatelům v regionech deklarují maximální objem takového prodeje ve výši 20 % z každé OJ (organizační jednotky), která v daném roce těží a vyrábí dříví na odvozním místě.

Kritéria výběru zpracovatele k uzavření regionální smlouvy na prodej dřív
  1. Podání písemné žádosti (E-mailem nebo v listinné podobě) zpracovatelem dříví na oblastní ředitelství (dále jen OŘ), lesní závod (dále jen LZ), závod lesní techniky (dále jen ZLT).
  2. Provozovna na území ČR.
  3. Zpracovatel prokáže bezdlužnost vůči ČR – čestným prohlášením (vzor LČR*).
  4. Zpracovatel není v insolvenci – součást čestného prohlášení (vzor LČR*).
  5. Zpracovatel nedluží Lesům ČR – není třeba prokazovat (vnitřní zjištění LČR).
  6. Zpracovatel doloží, že má zpracování dříví zapsané v obchodním či živnostenském rejstříku – výpis z rejstříku.

*Vzor čestného prohlášení si můžete stáhnout zde.

Na základě žádosti podané zpracovatelem u OŘ, LZ nebo ZLT a výše ročního objemu zpracování dříví v provozovně zpracovatele lze stanovit maximální objem smluvního dříví, na který mohou LČR se zpracovatelem uzavřít smlouvu s dobou trvání maximálně do konce příslušného kalendářního roku. Podmínkou uzavření smlouvy je skutečnost, že příslušná organizační jednotka v regionu dříví vyrábí ve vlastní režii, tj. s prodejem dříví na odvozním místě. V případě, že v nejbližším regionu zpracovatele není k dispozici žádné vhodné dříví na odvozním místě, lze nabídnout dříví z vedlejších vzdálenějších regionů. 

Stanovení maximální množství objemu dříví k přímému prodeji dle výše ročního zpracování zpracovatelem v m3/rok

Vychází se z ročního množství zpracování dříví (zejména pořezu) dle níže uvedeného schématu, za předpokladu odběru dříví v tloušťkových stupních tzv. standardu 1b – 4b (tj. 15 – 49 cm středové tloušťky).

 

Zpracování m3/rok

% možného zasmluvnění od LČR

m3/rok

95 000 – 100 000

10,2 – 10

9 700 – 10 000

90 000 – 95 000

10,3 – 10,2

9 300 – 9 700

85 000 – 90 000

10,6 – 10,3

9 000 – 9 300

80 000 – 85 000

10,9 – 10,6

8 700 – 9 000

75 000 – 80 000

11 – 10,9

8 300 – 8 700

70 000 – 75 000

11,4 – 11

8 000 – 8 300

65 000 – 70 000

11,8 – 11,4

7 700 – 8 000

60 000 – 65 000

12,2 – 11,8

7 300 – 7 700

55 000 – 60 000

12,7 – 12,2

7 000 – 7 300

50 000 – 55 000

13,4 – 12,7

6 700 – 7 000

45 000 – 50 000

14 – 13,4

6 300 – 6 700

40 000 – 45 000

15 – 14

6 000 – 6 300

35 000 – 40 000

16,2 – 15

5 700 – 6 000

30 000 – 35 000

17,7 – 16,2

5 300 – 5 700

25 000 – 30 000

20 – 17,7

5 000 – 5 300

20 000 – 25 000

21,5 – 20

4 300 – 5 000

15 000 – 20 000

23 – 21,5

3 500 – 4 300

10 000 – 15 000

28 – 23

2 800 – 3 500

5 000 – 10 000

40 – 28

2 000 – 2 800

1 000 – 5 000

50 – 40

500 – 2 000

Méně než 1 000

50

až 500

Speciální sortimenty (listnáče, KPZ apod.)

Provozovny – chráněné dílny

50 – 100

Dle pořezu

 

Vzhledem k nerovnoměrně rozmístěné těžbě na odvozním místě u LČR lze uzavírat smlouvy se zpracovatelem dříví i mimo působnost příslušného OŘ, LZ či ZLT, kde provozovna sídlí.

Smlouva se uzavírá vždy na provozovnu za OŘ, LZ či ZLT (i v případě, že na jedno IČO je více provozoven).

Součástí smluvního ujednání je zejména: objem dříví na sjednané období, cena v příslušném čtvrtletí příslušné parity, dřevina, sortimentace a další detaily.

 
Pravidla možnosti ponížení ročního objemu dříví k zasmluvnění:
  1. V případě, že odběratel bude vyžadovat jen určité tloušťkové stupně z tzv. standardu (tj. 1b – 4b), lze objem krátit za každý nepožadovaný tloušťkový stupeň o 10 %. Příklad: Zpracovatel požaduje dříví vybraných tloušťkových stupňů 3a – 5+, pak lze nabízený objem zkrátit o 30 % za 3 nepožadované tloušťkové stupně (tj. 1b, 2a, 2b).
  2. Pokud zpracovatel nepožaduje dodávky dříví v průběhu všech čtvrtletí kalendářního roku rovnoměrně, lze ponížit zasmluvněné dříví o alikvótní množství za čtvrtletí, ve kterých dříví dodáváno nebude. Příklad: Odběratel požaduje dodávky dříví v 1. a 4. čtvrtletí. Dle ročního pořezu má možnost získat až 2 000 m3. Sjednaný objem lze ponížit o 1 000 m3.
  3. V případě vyššího zájmu regionálních zpracovatelů, než jsou disponibilní zdroje místně příslušné OJ pro dané čtvrtletí, bude všem zájemcům kráceno vypočtené množství stejným %.

LČR deklarují otevřenost a transparentnost celého procesu komunikace s potenciálními zpracovateli dříví v regionech ČR a proto si vyhrazují právo prověřit si správnost udávaných údajů zpracovatelem nejenom z předložených dokumentů a veřejně dostupných rejstříků oficiálně vedených úřady ČR, ale i osobním prověřením na místě samém na adrese příslušné provozovny.

Samotné podání žádosti zpracovatele o uzavření smlouvy na přímý prodej dříví nezakládá povinnost LČR takovou smlouvu automaticky uzavřít, a to zejména v případech, kdy bude zjištěna nesprávnost či neúplnost předložených údajů a dále v případech, kdy LČR v příslušném regionu nedisponují vyrobeným dřívím na odvozním místě.

Se smluvním partnerem, který z důvodů na jeho straně, neodebral za poslední čtvrtletí více než 50 % smluvního objemu, nebude uzavřena smlouva či dodatek na následující čtvrtletí. Palivové dříví není určeno k regionálnímu prodeji, lze je nakoupit formou samovýroby.

Lesy České republiky, s. p.

Úplné adresy organizačních jednotek LČR jsou v detailu uvedeny na www.lesycr.cz  v sekci kontakty.