Obecná pravidla soutěže

Základní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže jsou Lesy České republiky, s.p. (IČO: 42196451) se sídlem v Přemyslova 1106/19 Hradci Králové (dále jen jako „pořadatel“ nebo „LČR“). Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte pořadateli soutěže, LČR a ne Facebooku.

2. Termín trvání soutěže: vymezen ve startovacím příspěvku soutěže.
3. Místo konání soutěže: platformy Facebook a Instagram.

Účast v soutěži

1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 13 let s adresou pro doručování výher v České republice.
2. Soutěž začíná publikováním příspěvku na oficiálních sociálních sítích (uvedené mj. na webu www.lesycr.cz) a to vč. stanovení počtu výherců, specifikace výhry apod.
3. Žádný nákup není podmínkou soutěže. Soutěžící se může účastnit v jednom soutěžním období pouze na jedné z platforem.
4. Soutěžící se do soutěže o výhru zapojí tak, že splní soutěžní úkon publikovaný v příspěvku.
5. Soutěže se může každý soutěžící v aktuálním období zúčastnit pouze jednou.
6. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně s výherci a výlučně správcem osobních údajů (Lesy České republiky), se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové a pouze za účelem odeslání výhry. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (výherce) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Soutěžící nesmí porušit pravidla používání platforem Facebook a Instagram, za jejich porušení soutěžícím pořadatel nezodpovídá.

Zasílání děl do soutěže

1. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky pořadateli a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
2. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie pořadatelem.
3. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem pořadatele. Pořadatel nemá povinnost fotografie uchovávat
ani vracet.
4. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje pořadateli právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
5. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění pořadatelem bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.

Výherce

1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří se zúčastnili soutěže a splnili soutěžní úkon a budou vybráni interním týmem LČR.
2. Počet výherců je oznámen v příspěvku.

Výhra

1. Výhru v soutěži pro každého výherce definuje příspěvek, jímž se soutěž spouští.

Expedice výher

1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat prostřednictvím profilu, kterým se do soutěže zapojil.
2. V případě, že se do 3 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
3. Výhry budou výherci zaslány na jeho adresu poštou.

Dodatek

1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
3. Finanční plnění výher není možné.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
5. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště.
6. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen.
7. Soutěžící zúčastněním v soutěži souhlasí s podmínkami soutěže.

 

Pravidla soutěže ke stažení zde.

 

V Hradci Králové dne 20.12.2020