Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019
Titul:: Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019
Podtitul:: Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019
Vydavatelství:: Vyd. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019

Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u Lesů České republiky, s.p., na období 2010-2019 vychází z platné lesnické legislativy, a to z lesního zákona č. 289/1995 Sb. a ze zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb. Účelem lesního zákona je stanovit předpoklady pro zachování, péči a obnovu lesa jako o národní bohatství, které tvoří nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodářství v něm. Účelem zákona o obchodu s reprodukčním materiálem je stanovení podmínek pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, který je určen k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu. Dodržování všech ustanovení uvedených zákonů i jejich prováděcích právních předpisů je v případě Lesů České republiky, s.p., (dále LČR) samozřejmostí. Naplňováním této koncepce se LČR v mnoha ohledech pohybují nad rámcem povinností vyplývajících z platné legislativy. Kontinuální a systémová péče o genové zdroje lesních dřevin je jedním z dlouhodobých cílů politiky LČR,  který vytvoří předpoklady pro plynulou adaptaci lesních ekosystémů měnícím se podmínkám prostředí.

První koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin byla zpracována krátce po vzniku LČR na období 1994-1999. Na ni navazovala koncepce druhá – na období 2000-2009. Tato nová koncepce si klade za cíl plynule navázat na dosud realizované aktivity v této oblasti. Na předloženou koncepci je potřeba pohlížet jako na materiál, který vychází z provozních možností LČR, nejedná se tedy o materiál, který by nahrazoval vědecký výzkum v oblasti lesnické genetiky. Navrhovaná opatření této koncepce budou vždy podrobena ekonomické analýze, a ta při jejich realizaci bude hrát významnější roli než dosud Semenářský závod Týniště nad Orlicí. Tato koncepce je materiálem, který pro období let 2010-2019 rámcově vymezuje strategii nakládání s genofondem lesních dřevin u LČR. Konkrétní opatření, která budou naplňovat dlouhodobé cíle této koncepce, budou zakotvena do operativních materiálů podniku, ve kterých budou vymezeny dílčí cíle, termíny a odpovědnost za jejich splnění.