Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007
Titul:: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007
Podtitul:: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007
Vydavatelství:: Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, Praha, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007

V publikaci, na jejímž zpracování se podílelo celkem 55 autorů, jsou hodnoceny výsledky prvního tříletého cyklu monitoringu druhů přílohy I směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích) a a ptačích oblastí v letech 2005-2007. Tento rozsáhlý projekt, koordinovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou společností ornitologickou, zajišťovalo v různém rozsahu téměř 400 spolupracovníků, s jejichž pomocí bylo získáno velké množství dat o stavu sledovaných druhů ptáků v České republice i o stavu jednotlivých ptačích oblastí, resp. druhů, které jsou v nich předmětem ochrany. Získané výsledky monitoringu jsou doplněny staršími údaji publikovanými v ornitologické literatuře i dosud neuveřejněnými, tvořícími u mnoha druhů dlouholeté řady. Čtenáři se rovněž seznámí s historií vzniku ptačích oblastí či s přípravou monitoringu a jeho organizačním zajištěním. Jednotlivé metodiky monitoringu druhů přílohy I a plány monitoringu ptačích oblastí jsou, vzhledem ke svému rozsahu, k dispozici pouze na www.biomonitoring.cz.  

Výsledky získané monitoringem jsou významné nejen z hlediska vědeckého výzkumu, ale jsou zejména důležitým zdrojem informací pro orgány ochrany přírody na všech úrovních při zajišťování druhové a územní ochrany ptáků v České republice, pro autorizované osoby při posuzování vlivů koncepcí a záměrů i pro investory z důvodu včasného informování o zájmech ochrany přírody již v počátku přípravy záměru. V neposlední řadě slouží také k plnění povinností vyplývajících z našeho členství v Evropské unii. Touto publikací však monitoring druhů přílohy I o ptačích oblastí nekončí, k závěru se blíží druhý cyklus monitoringu, jehož výstupy budou na hodnocení prvního cyklu navazovat.