Myslivost I.

Myslivost I.
Titul:: Myslivost I.
Podtitul:: skripta
Vydavatelství:: Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckvo, s.r.o., Praha, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

skripta

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti coby povinného nebo volitelného předmětu pro studenty všech fakult a oborů České zemědělské univerzity, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni vyšší odborné zkoušky z myslivosti. Kolektiv autorů pod vedením doc. Ing. Vladimíra Hanzala, CSc., přistoupil k sepsání dvoudílných skript s vědomím, že je nezbytné předložit studentům nejnovější poznatky z mnoha oborů tvořících základ myslivosti a že výuka myslivosti na fakultě lesnické a dřevařské vychází z ekosystémového pojetí a zvěř je vnímána nejen jako obnovitelné přírodní bohatství, ale i jako významný indikátor kvality životního prostředí. První díl skript se skládá z pěti hlavních kapitol. První kapitola „Myslivecká historie, zvyky a tradice“ zachycuje vznik myslivosti, seznamuje s bohy a patrony lovců a myslivců, odrazem myslivosti v kultuře, uvádí myslivecké organizace a myslivecké zvyky a tradice. Druhá kapitola se zabývá vývojem loveckého práva v Čechách a na Moravě od středověku až po dnešní dobu. Ve třetí kapitole je zpracována myslivecká zoologie. Čtvrtá kapitola „Myslivecká kynologie“ se zabývá loveckou kynologií, to je volbou plemene psa, jeho výcvikem a zkouškami. V páté kapitole je věnována pozornost péči o zvěř především z hlediska jejích potravních nároků. Skripta provází ilustrační kresby, tabulky a černobílé fotografie.