Myslivost

Myslivost
Titul:: Myslivost
Podtitul:: Publikace určena pro mysliveckou praxi
Vydavatelství:: vydavatelství Druckvo, s.r.io., Praha, 2013, v edici Myslivost pro praxi.
Datum publikace:: 01.01.2013

Publikace určena pro mysliveckou praxi

Kniha není obvyklou učebnicí. Je to publikace doplněná aktuálními statěmi, která je určena pro mysliveckou praxi. Záměrem autorského kolektivu bylo poskytnout odpovědi na otázky, které přesahují znalosti získané v kurzu pro myslivecké adepty. Kniha je členěna do sedmi hlavních oddílů. První oddíl se zabývá mysliveckou osvětou, druhý právem a ekonomikou, třetí mysliveckou zoologií, čtvrtý péčí o zvěř, pátý loveckou kynologií, šestý střelectvím a sedmý lovectvím. V závěru je příloha, z níž část se zabývá stanovením hodnoty upytlačené zvěře a druhá část je slovník myslivecké mluvy. Kolektiv čtrnácti autorů v knize shrnuje základní poznatky doplněné názorně a přehledně o nejnovější informace, které mají sloužit k řešení aktuálních problémů. Proto jsou některé otázky probírány hlouběji než v některých učebnicích.

Kniha se zabývá ve zvýšené míře problematikou ekologických systémů a změnami v životním prostředí zvěře. V souvislosti se změnami klimatických podmínek a díky lidské činnosti se mění druhové zastoupení zvěře a pronikají k nám další druhy zvěře, často nežádoucí. Zvláštní pozornost zaslouží stať o stanovení hodnoty upytlačené zvěře. V názorné a přehledné publikaci je látka podávána moderním způsobem, doplněným obrázky a ilustracemi.