Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa

Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa
Titul:: Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa
Podtitul:: Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa
Vydavatelství:: Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011
Datum publikace:: 01.01.2011

Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa

Předkládaná monografie má především otevřít prostor pro odbornou debatu a být tak výchozím bodem k rehabilitaci lesa nízkého a středního v podmínkách České republiky. Autoři zde předkládají dílčí výsledky projektu NAZV ČR č. QH 71161 „Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa“ a projektu MŽP ČR č. SP/2d4/59/07 „Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000“. Formou obsáhlé literární rešerše se autoři zamýšlí nad možnostmi znovuzavádění nízkého a středního lesa na území našeho státu. V jednotlivých kapitolách se snaží přinést co nejobsáhlejší a přitom ucelený soubor informací, které byly o nízkých a středních lesích publikovány, Čerpali především z historických literárních pramenů a dále z literatury zahraniční – především německy mluvících zemí. Na úvod kapitoly přináší soubor základních pojmů, které jsou pro dané téma klíčové a jejichž dvojznačné nebo víceznačné chápání by mohlo snížit informační potenciál knihy. Následující kapitola, dotýkající se historického rozšíření nízkých a středních lesů v Evropě a v českých zemích, dokládá oprávněnost přídomku „tradiční“, který se s tvarem nízkého a středního lesa pojí.

Pro mnohé čtenáře bude jistě překvapující zjištění, kde všude a na jakých rozlohách se nízké a střední lesy v minulosti vyskytovaly. Lesnicky nejzajímavější a nejdůležitější jsou kapitoly o pěstování, produkčním potenciálu, ekonomice a hospodářské úpravě nízkých a středních lesů. Obsahují podrobné historické a zahraniční poznatky o dané problematice. Jak čtenář jistě sám zjistí, je nutno předkládané informace správně zasadit do skutečného časového (historického) nebo regionálního (zahraničního) kontextu. Především ekonomické informace historického charakteru jsou se současnými podmínkami v ČR poměrně málo kompatibilní. I přesto však lze, s přihlédnutím k těmto omezením, získat o problematice základní přehled. Poměrně diskutovaným tématem je dnes ve spojení s nízkými a středními lesy biodiverzita. Četné práce především zahraničního charakteru dokládají vyšší druhovou bohatost zmíněných hospodářských tvarů. Jako důvod se uvádí světlý charakter těchto lesů, podmíněný kratším obmýtím a rychlejším postupem sečí. V kapitole věnované biodiverzitě nízkých a středních lesů se autoři nad tímto tématem podrobně zamýšlí. Při pročítání kapitoly se čtenář jistě často zastaví a zamyslí na smysluplností současného českého lesnictví. V závěru autoři předkládají analýzu právních aspektů hospodaření v nízkém a středním lese ve středoevropském kontextu. Při srovnání zahraniční a tuzemské legislativy je možno si udělat představu o tom, kterých ustanovení naší legislativy se případné zavádění nízkých a středních lesů týká a jak je podobná problematika řešena v zahraničí.