Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů

Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů
Titul:: Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů
Podtitul:: Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů
Vydavatelství:: Vyd. nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011 /2., upravené a doplněné vydání/
Datum publikace:: 01.01.2011

Pěstování lesů I.: Ekologické základy pěstování lesů

První díl třísvazkové monografie Pěstování lesů přináší moderním způsobem pojatý souhrnný přehled ekologických základů pěstování lesů. V úvodu po nezbytné charakteristice lesa jako součásti biosféry s globálním rozšířením lesů jsou rozebírány jejich změny vlivem antropické činnosti. Při definici lesa jako ekosystému se názorně rozebírají jak jeho složky živé i neživé přírody a jejich kvantifikace, tak i vzájemné vztahy mezi nimi. Poměrně obsáhle je zpracována problematika neživého prostředí, které významně ovlivňuje složení a funkční vazby v lesních ekosystémech. Složitost vztahů abiotického a biotického prostředí v lesních porostech je analyzována ve čtvrté kapitole, kde je popsáno jejich komplexní působení. Kombinace faktorů prostředí a jejich intenzita tak vytváří jedinečné stanovištně-ekologické podmínky pro každý jednotlivý strom. Důležitým poznatkem pro pěstování lesů je možnost čelit nebo předcházet jakémukoliv nedostatku (nebo i nadbytku) adekvátním hospodářským opatřením a mírou jeho intenzity (výchovné zásahy, obnovní těžba, meliorace). Významnou součástí monografie je popis variability faktorů prostředí a reakce vegetace. A to jednak v pojetí dlouhodobého vývoje lesů v poledové době, a zejména pak v průběhu dlouhodobého cyklického vývoje. Poznání přírodního stavu lesa poskytuje lesníkům znalost spontánních vývojových tendencí lesních ekosystémů,  které se uplatňují ve všech porostních typech, kterými je výchozí přírodní stav obvykle díky lidské činnosti nahrazen. Protože jsou poznatky o struktuře a vývoji přírodních lesů pro současné středoevropské lesní hospodářství jedním z nejdůležitějších vodítek, je v této publikaci věnován značný prostor rozboru vývoje v přírodních lesích. Na tuto problematiku úzce navazuje řešení stability lesních ekosystémů, a to zejména stability ekologické, ale i statické.

Další obsáhlá kapitola této knihy je věnována vysvětlení a popisu zpětného působení lesa na prostředí. Významné místo v této publikaci zaujímá kapitola pojednávající o přirozeném výskytu lesů a jeho hranicích. Poslední kapitola je věnována ohrožení lesa, které je posuzováno podle hlavních příčin, které je způsobují. Jde jednak o bioticky vyvolené poruchy, u kterých jsou naznačeny možnosti jejich prevence a tlumení pod práh ekonomické škodlivosti, dále o pohromy živelné, které dlouhodobě představují hlavní příčinu nahodilých těžeb v posledních desetiletích. Značná pozornost je také věnována imisním škodám v lesních ekosystémech. V této stati je zdůrazněno, že důležitým potenciálním zdrojem ohrožení lesů jsou globální změny klimatu. Úplný závěr monografie je věnován hydropedologickým změnám a nesprávným způsobům hospodaření v lesních porostech. Nedílnou součástí prvního dílu monografie pěstování lesů je i přehledný výkladový pěstební slovník.