Ptačí oblasti České republiky = Special Protection Areas of the Czech Republic

Ptačí oblasti České republiky = Special Protection Areas of the Czech Republic
Titul:: Ptačí oblasti České republiky = Special Protection Areas of the Czech Republic
Podtitul:: Ptačí oblasti České republiky = Special Protection Areas of the Czech Republic
Vydavatelství:: Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, a nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2009
Datum publikace:: 01.01.2009

Ptačí oblasti České republiky = Special Protection Areas of the Czech Republic

V České republice navázala implementace ochrany ptactva v Evropě – směrnice Rady Evropské unie č. 78/409/EHS na ochranu volně žijících ptáků – na projekt České společnosti ornitologické „Významná ptačí území“, který byl výsledkem dlouhodobé spolupráce odborníků a milovníků ptactva. Území určená k ochraně ptáků podle této směrnice se v České republice nazývají „ptačí oblasti“ a jsou zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Odborné podklady pro vyhlášení ptačích oblastí připravila Česká společnost ornitologická a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se správami národních parků a chráněných krajinných oblastí v roce 2002; návrh 41 lokalit byl podán Ministerstvu životního prostředí. K ochraně byla navržena nejvýznamnější území obývaná hnízdními druhy i plochy s výskytem tažných druhů, to je zimoviště, tahové zastávky, shromaždiště a pelichaniště. Vláda České republiky vyhlásila 38 oblastí svými nařízeními z konce roku 2004 a počátku roku 2005, další oblast byla vyhlášena v roce 2007, dvě poslední v říjnu 2009. Každé vládní nařízení obsahuje identifikační údaje ptačí oblasti, její územní vymezení a seznam ptačích druhů, které jsou v ní předmětem ochrany, případně výčet činností, ke kterým je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Celkem pokrývají ptačí oblasti 8,9 % území České republiky. Předkládaná kniha, která je napsána v českém a anglickém jazyce, stručně představuje široké veřejnosti všech 41 ptačích oblastí. Informace o každé oblasti provází mapka a fotografie oblasti s charakteristickými rysy.