Revitalizace toků – Příspěvek k problematice úprav vodních toků

Revitalizace toků - Příspěvek k problematice úprav vodních toků
Titul:: Revitalizace toků - Příspěvek k problematice úprav vodních toků
Podtitul:: Revitalizace toků - Příspěvek k problematice úprav vodních toků
Vydavatelství:: Vyd. Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2010
Datum publikace:: 01.01.2010

Revitalizace toků – Příspěvek k problematice úprav vodních toků

Publikace je zaměřena na problematiku revitalizace vodních toků, která byla vyvolána nevhodným antropogenním působením (např. nevhodnou úpravou v minulosti, nevhodnými zásahy v břehové zóně aj.) i působením přírodních sil (úpravy po povodních a jiných přírodních katastrofách). Základní členění vychází z postupného seznamování čtenáře s danou problematikou. V úvodu je nastíněn celkový přístup k úpravám vodních toků a revitalizacím vodních toků, včetně názvosloví, dále se autor zaměřuje na výčet základních důvodů revitalizací a představení možných revitalizačních zásahů na toku. Součástí publikace je i obsáhlý přehled vhodných biologických a biotechnických stabilizačních postupů respektujících přirozený (přirozenému stavu blízký) vývoj říčního koryta v podmínkách silně antropogenně ovlivněné oblasti střední Evropy. Součástí publikace je i představení metody QBR (metoda posouzení současného stavu toku a jeho okolí) včetně ukázkové aplikace. V závěru autor obrací pozornost na problematiku vegetačního doprovodu vodních toků, jakožto nedílnou součást revitalizačních zásahů, a problematiku návrhu migračních cest pro vodní organismy.

Publikace je doplněna desítkami barevných fotografií z realizací, schématy břehových opevnění, grafy, výpočtovými metodami aj. Kromě podrobného obsahu a vysvětlení vybraných použitých pojmů prezentuje obsáhlý seznam použité a doporučené literatury a přehledný rejstřík. Publikace je určena všem zájemcům o danou problematiku, inženýrům, technikům, studentům středních i vysokých škol a na 255 stranách poskytuje základní informaci o revitalizaci vodních toků včetně odborných nástaveb, určených ke stabilizaci břehů, a hydraulice říčních koryt.