Úroková míra v lesnictví

Úroková míra v lesnictví
Titul:: Úroková míra v lesnictví
Podtitul:: Cílem monografie je podat co možná nejucelenější přehled na aplikaci úrokové míry jak z hlediska lesního hospodářství, tak i v souvislostech znalostí ekonomické teorie, mikroekonomie, finančnictví a v neposlední řadě etiky
Vydavatelství:: Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2013
Datum publikace:: 01.01.2013

Cílem monografie je podat co možná nejucelenější přehled na aplikaci úrokové míry jak z hlediska lesního hospodářství, tak i v souvislostech znalostí ekonomické teorie, mikroekonomie, finančnictví a v neposlední řadě etiky

Výše úrokové míry má velmi podstatný, v některých případech až rozhodující vliv na výsledky dlouhodobějších ekonomických propočtů. Především v lesním hospodářství, které má řadu specifik (např. délka produkčního cyklu…), je dosud nedostatečně teoreticky zdůvodněno použití konkrétní výše úrokové míry nejen v oceňování lesa, ale i v nejrůznějších dlouhodobějších ekonomických i investičních výpočtech. Analýzou tuzemské a zahraniční odborné literatury z lesnicky vyspělých zemí usiloval kolektiv autorů o shromáždění argumentace k diferenciaci výše úrokové míry v závislosti na charakteru objektu a charakteru výpočtu (v různých typech ekonomických kalkulací), aby v ní byly obsaženy pokud možno všechny důležité vlivy, jako je délka investice, riziko, inflace, likvidita atd. Předkládaná monografie představuje souhrn informací k problematice úrokové míry v lesnictví jako k jednomu z řady významných faktorů, které svojí přítomností v oceňovacích a ekonomických výpočtech podstatně ovlivňují výsledky a měly by vést k lepšímu pochopení role úrokové míry v dlouhodobých investičních výpočtech. Cílem monografie je podat co možná nejucelenější přehled na aplikaci úrokové míry jak z hlediska lesního hospodářství, tak i v souvislostech znalostí ekonomické teorie, mikroekonomie, finančnictví a v neposlední řadě etiky. Snahou autorů bylo též vyplnit mezeru v odborné lesnické ekonomické literatuře, jelikož tomuto tématu v našem prostředí nebyla dosud věnována rozsáhlejší práce.

Uspořádání obsahu publikace má logickou návaznost. Na kritické zhodnocení současné praxe používání úrokové míry navazuje pojednání o jejím specifickém charakteru v lesnictví. Autoři upozorňují na její vazbu s jinými ekonomickými pojmy, např. na klesající mezní účinek, podnikatelské riziko a inflaci. Na teoretický základ pak autoři navazují podrobným návodem postupů odvození úrokové míry a souborem odstupňovaných úrokových sazeb podle typů výpočtů, které jsou aktuální pro znaleckou praxi i pro podnikovou ekonomiku.

Publikace vznikla jako jeden z výstupů řešení veřejné zakázky Ministerstva zemědělství ČR č.j. 109326/2011-MZe/VZ-102, jeden z výstupů prací dílčího úkolu výzkumného záměru „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství“, dílčí záměr 05 „Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, registrační číslo MSM 6215648902 05/05/02, a projektu NAZV QJ1220313 „Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství“.