Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 1,2)

 

 

Název projektu: Přeměna PND na LS Litvínov – LHC Litvínov (LR 1,2)

Registrační číslo: 20/011/08530/342/000105

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 10 384 010 Kč
Celková výše podpory z EU: 5 140 084 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   5 243 926 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (převážně smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 720 až 850 m n. m. Jedná se o lesní porosty nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálních území Český Jiřetín, Fláje, Klíny II a Mackov. Převažující část porostů je zařazena v pásmu ohrožení imisemi B.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (snížení zakmenění, výřez, vyvezení hmoty nebo rozštěpkování frézou) na ploše 46,36 ha a mechanická a chemická příprava půdy na ploše 46,36 ha. Rozloha zalesnění činila 46,36 ha a bylo vysázeno 212,27 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, lípa velkolistá, jedle bělokorá, javor klen, jeřáb ptačí, jilm horský, douglaska tisolistá, smrk ztepilý, bříza pýřitá a třešeň ptačí. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří).