Dotace z PRV

 

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESŮ O MOŽNOSTECH ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PODPOR Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Vážený vlastníku lesa,

cílem dále uvedeného přehledu finančních podpor z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 je poskytnout Vám aktuální informace o možnostech čerpání dotací na hospodaření v lesích z evropských zdrojů. Tyto informace Vám předáváme v rámci činnosti odborného lesního hospodáře (OLH), kterou vykonáváme v lesích vlastníků, kteří si nevybrali vlastního OLH nebo na základě smlouvy.

1)  Dotace lze zejména čerpat na tzv. projektová opatření.

Harmonogram příjmu žádostí na projektová opatření na roky 2015 až 2017 je následující:

Rok 2017

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1. 4. – 15. 4.)
1.1.1 Vzdělávací akce
1.1.2 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10. – 15. 10.)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Rok 2016

Jarní kolo (v termínu 2. 5. – 15. 5.)
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Podzimní kolo (v termínu 1. 10. – 15. 10.)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Rok 2015

Podzimní kolo:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Závěr roku 2015 – kontinuální příjem:
4.3.1. Pozemkové úpravy *

* Pozn. Opatření 4.3.1. Pozemkové úpravy bude spuštěno po dohodě mezi SZIF a SPÚ, přičemž bude dohodnut způsob a dávkování podaných projektů tak, aby nedošlo k zahlcení administrativní kapacity SZIF

Operace s vlastním režimem vyhlašování příjmu:

  • operace 2.1.1 Poradenství – bude vyhlašováno ad hoc dle vlastního režimu
  • operace 4.3.1 Pozemkové úpravy – kontinuální příjem, závěr roku 2015
  • opatření 19 Leader – zpravidla v termínu 1. 2. – 31. 8., v roce 2016 2.5. – 31.8.
  • operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti – bude vyhlášena pouze dvakrát za období, a to v roce 2016 a 2017
  • operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi – budou vyhlašovány v závislosti na výskytu a rozsahu kalamitních situací
  • Technická pomoc – kontinuální příjem, od roku 2015

Podmínky pro poskytování dotace na projektová opatření jsou (postupně budou) stanoveny Obecnými a Specifickými pravidly pro poskytování dotace v rámci jednotlivých projektových opatření.

2) Dále je možno čerpat dotace na tzv. plošná opatření, kterými jsou Zalesňování a zakládání lesů, Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Podmínky pro poskytování dotace jsou (postupně budou) stanoveny příslušnými nařízeními vlády. Celkový přehled opatření nového PRV je patrný z přílohy.

Role Lesů ČR jako odborného lesního hospodáře spočívá zejména v poskytnutí základních informací o dotacích a v potvrzování některých žádostí o dotaci a jejich příloh dle požadavků jednotlivých nařízení vlády nebo pravidel pro poskytování dotace v rámci jednotlivých projektových opatření.

Další informace o jednotlivých opatřeních lze získat na stránkách www.eagri.cz a www.szif.cz