Lesnický informační systém

 

 

Název projektu:  LČR: Implementace nového lesnického informačního systému

 

Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006501
Plánovací období 2014 – 2020
Program Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Číslo výzvy 23
Žadatel Lesy České republiky s. p.
Cíl projektu Předmětem projektu je implementace nového lesnického informačního systému, jehož cílem je dosažení podstatných kvalitativních zlepšení v oblasti provozu informační infrastruktury státního podniku Lesy České republiky. Projekt se skládá z pořízení a implementace nového SW vybavení, které bude tvořit jeden funkční a logický celek nahrazující současné IT systémy.
Místo realizace projektu Česká republika
Doba realizace projektu 1. 1. 2016 – 30. 12. 2020
Náklady celkem 123 003 880,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje 123 003 880,00 Kč
Dotace EU 94 828 793,28 Kč
Vlastní zdroje LČR 28 175 086,72 Kč