SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADAVKŮ, VÝBĚR VHODNÝCH PROJEKTŮ A ROZHODNUTÍ O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o poskytnutí daru doručené do konce kalendářního čtvrtletí, budou hodnoceny po ukončení tohoto období, celkem tedy čtyřikrát ročně.

Kritéria hodnocení:

  1. Cílová skupina – jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.1.
  2. Podporovaná oblast – zda patří do jedné či více podporovaných oblastí, jaký je soulad projektu s požadavky, uvedenými v bodě 1.2.
  3. Žadatel – jaká je kvalita zpracování projektu a jeho předkladatele podle požadavku, uvedeném v bodě 1.3.

V případě, že bylo rozhodnuto o podpoře projektu (ať již v plné výši či částečně), následuje uzavření darovací smlouvy. Vzhledem k časové náročnosti všech administrativních kroků může být termín doručení kladného rozhodnutí až 90 dnů po ukončení čtvrtletí, ve kterém byla žádost doručena. V případě zamítnutí žádosti se důvody ani oznámení neuvádí.