Lesy ČR: 147 nových traumatologických bodů zvyšuje ochranu návštěvníků části lesního komplexu Chřiby ve Zlínském kraji

Traumatologické body chrání návštěvníky lesů i na Boubíně v Jihočeském a Plzeňském kraji a Litvínovsku v Ústeckém kraji

Díky státnímu podniku Lesy České republiky mají nyní návštěvníci části lesního komplexu Chřiby ve Zlínském kraji zajištěnu šanci na rychlejší pomoc v případě vzniku mimořádných událostí. V území Chřibů spravovaném Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice, je nově aktuálně rozmístěno 147 nových traumatologických bodů. Ty výrazně zvyšují bezpečnost návštěvníků lesa, protože tvoří důležitou součást integrovaného záchranného systému. Traumatologický bod je přístupné místo v lese, zpravidla na důležité křižovatce lesních a turistických cest, označené tabulkou s unikátním kódem, usnadňujícím lokalizaci v případě potřeby záchrany. Projekt Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů. Obdobný systém tzv. traumatologických bodů mají Lesy ČR zaveden také v území spravovaném Lesním závodem Lesů ČR Boubín v Jihočeském a z menší též v Plzeňském kraji. Stejný systém funguje rovněž v lokalitách spravovaných Lesy ČR, Lesní správou Litvínov v Ústeckém kraji.

Ukazuje se, že systém traumatologických bodů se může do budoucna stát důležitým nástrojem pro bezpečnost návštěvníků lesa, ale také i pracovníků v lesním hospodářství. Lesy ČR využijí zkušeností svých kolegů z Buchlovic, Boubína a Litvínova k zavedení jednotného systému traumatologických plánů v rámci všech lesů, které spravují. Zahájíme v této věci také spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Traumatologické body se podobají turistickým informačním tabulkám. Na každé tabulce je uveden unikátní kód traumatologického bodu – označení okresu a pořadové číslo (např. UH 001 ). Levá část tabulky obsahuje důležitá telefonní čísla – nouzová čísla zdravotnické záchranné služby (155), hasičů (150), policie (158) a tísňové linky SOS (112). Pod unikátním kódem traumatologického bodu následují jeho přesné souřadnice GPS. (např. 49°06´25.5˝ N 017°13´24.8˝ E). Přesné souřadnice bodu slouží zejména záchranářům v případě zranění návštěvníků lesa, případně hasičům k přesné lokalizaci místa lesního požáru.

Mapu traumatologických bodů s jejich označením, umístěním a přesnou lokalizací Lesy ČR v digitální podobě předaly operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tištěné mapy traumatologických bodů spolu s klíči od zámků závor lesních cest má k dispozici zdravotnická záchranná služba, hasiči a Policie ČR v jednotlivých okresech Zlínského kraje, do kterých zasahuje území Chřibů spravované Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice. Traumatologické body se tak staly součástí operativního plánu, který využívají tyto složky ve svých operačních střediscích.

Seznam traumatologických bodů území spravovaného Lesy ČR, Lesní správou Buchlovice, je zahrnut i v tištěné mapě formátu A3 sloužící současně návštěvníkům lesů jako mapa Chřibů turistická a cykloturistická v měřítku 1 : 75 000.

35 traumatologických bodů na Boubíně

Na území spravovaném Lesy ČR, Lesním závodem Boubín, v Jihočeském a z malé části též Plzeňském kraji se nachází celkem 35 traumatologických bodů. Jejich přehledem v mapové i tabulkové verzi disponují příslušné složky integrovaného záchranného systému, například záchranná služba. Na většině traumatologických bodů může v případě nutnosti přistát i záchranářský vrtulník.

Na Litvínovsku chrání návštěvníky lesů 238 traumatologických bodů

V lokalitách spravovaných Lesní správou Lesů ČR Litvínov je instalováno 238 traumatologických bodů, které nejen usnadňují práci složkám integrovaného záchranného systému, ale především výrazně napomáhají zvyšovat bezpečnost návštěvníků lesů na Mostecku, Litvínovsku, Chomutovsku a dalších místech. Body jsou situovány na křižovatkách lesních cest, u odpočívadel či na jiných významných cílech. U třech bodů mohou přistávat záchranářské vrtulníky.

CO DĚLAT V PŘÍPADÉ NOUZE :

OZNÁMIT OPERÁTOROVI NA TÍSŇOVÉ LINCE UNIKÁTNÍ KÓD – NAPŘ. UH 001 ZÁCHRANÁŘI PODLE NĚHO BEZPEČNĚ ZJISTÍ KDE MAJÍ ČLOVĚKA V NESNÁZÍCH HLEDAT.

V Hradci Králové 10. září 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření