Lesy ČR se aktivně připojily k Mezinárodnímu roku lesů 2011

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. Mezinárodní rok lesů bude oficiálně zahájen v Paříži ve čtvrtek 27. Ledna. Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR více než 51 % státních lesů. Lesy ČR se proto k právě zahajovanému Mezinárodnímu roku lesů hlásí.

Mezinárodní rok lesů 2011 je lesníky chápán jako šance poukázat na význam lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři. Cílem a smyslem všech akcí je přiblížení přínosu lesa pro společnost. Veřejnost se seznámí se základním úkolem lesnictví – zachováním lesů pro příští generace. Hospodaření, ochrana lesa, využití dřeva jako obnovitelné suroviny a další témata zazní na výstavách, seminářích, přednáškách a osvětových akcích. Mezinárodní rok lesů 2011 je ideální příležitostí navštívit les společně s lesníky a porozumět lépe hospodaření v lese, zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci, je oslavou lesů a jejich důležitosti v každodenním životě.

V průběhu celého roku bude státní podnik Lesy České republiky připravovat mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se budou konat v jednotlivých regionech ČR, a které budou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. O těchto akcích budeme veřejnost pravidelně informovat na našich internetových stránkách.

Věděli jste například následující zajímavosti o našich lesích?

 • Lesy ČR spravují lesní porosty v majetku státu Česká republika na výměře 1 milion 320 tisíc hektarů, z toho je cca 45 % v chráněných územích!
 • Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření LČR není na úkor lesa. LČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. Na světě je tímto systémem certiifikováno přes 200 milionů hektarů lesa.
 • Ročně LČR vytěží cca 8 mil m³ dřeva.
 • Plocha, kterou naopak ročně LČR zalesní, dosahuje cca 11 tisíc hektarů, ročně tak vysadí kolem 60 milionů sazenic.
 • Plocha lesů v ČR na rozdíl od jiných zemí každoročně roste: v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně.
 • Lesy se v celé ČR rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů.
 • Lesy mají důležitou dřevoprodukční funkci -– DŘEVO JE JEDNOU Z MÁLA TRVALE OBNOVITELNÝCH SUROVIN – slouží nejen například k výrobě papíru, ale také širokého spektra výrobků s přidanou hodnotou, jde o surovinu čistě přírodní, bez jakéhokoli negativního vlivu na zdraví lidí.
 • V našich lesích se odhadem nachází zásoba cca 678 milionů m³ dříví, což je množství, z kterého by se dalo např. postavit 4,5 milionu dřevěných domů.
 • Ročně se v lesích všech vlastníků a správců v ČR vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, zásob dřeva v našich lesích neustále přibývá, v ČR se rozhodně netěží na úkor budoucnosti lesů.
 • V lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů. 45 % z LČR ročně zalesňované plochy jsou listnaté dřeviny a jedle.
 • Péče o les je složitý proces vyžadující vzdělané a zkušené lesnické odborníky opírající se o staletími prověřené zkušenosti.
 • Nejstarší chráněná území u nás se nacházejí právě v lesích jako např. Žofínský prales a Hojná Voda (1838), Boubínský prales (1858). U zrodu těchto chráněných území stáli právě lesníci.
 • V posledních letech nabývá na významu u lesů funkce rekreační a zdravotní – stoupá na významu zejména pro městské obyvatelstvo – Lesy ČR proto budují mnoho naučných stezek, rekreačních altánů, vyhlídkových míst, podporují turistiku a celkový zájem lidí o les.
 • Lesníci pečují nejen o les, ale také jeho obyvatele: podpora mravenců, podpora zpěvného ptactva, podpora dravců a sov, přikrmování lesní zvěře v zimním období apod.
 • Jedním z nejdůležitějších právních předpisů je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích: účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
 • Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
 • Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě správce lesa a jeho zaměstnanců.

Přehled akcí LČR k mezinárodnímu roku lesů (xls, 38 kB)

V Hradci Králové, 25. ledna 2011   

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.