Lesy ČR vyhlásily soutěž na využití těžebních zbytků

Lesy České republiky, s. p., vyhlásily dne 26. 9. 2013 obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření rámcové kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků. Soutěž je rozdělena na celkem 3 části, a to vždy podle místa plnění rámcové kupní smlouvy. Jednotlivé části soutěže kopírují územní působnost 3 krajských organizačních jednotek podniku, a to krajského ředitelství České Budějovice, Liberec a Teplice. Do 31. října 2013 tak mohou subjekty, které vyhoví podmínkám soutěže, předkládat LČR své návrhy na uzavření rámcové kupní smlouvy. Na soutěžených částech původně pracovali jiní smluvní partneři, v průběhu plnění smlouvy však došlo k ukončení spolupráce.

Přestože Lesy ČR nejsou při prodeji veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách, pokračujeme v souvislosti se zájmem o těžební zbytky v jejich prodeji formou transparentní veřejné soutěže, která umožní přístup k této komoditě všem zájemcům. Naším cílem je dosáhnout touto soutěží o nejlepší cenu ekonomický prospěch pro státní podnik,“ zdůrazňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

Jediným kritériem pro hodnocení návrhů je nejvyšší nabídnutá kupní cena (cena za množství těžebních zbytků z 1 m3 vytěženého hroubí). Každá část soutěže bude přitom hodnocena samostatně.

Výsledkem soutěže bude uzavření 3 samostatných rámcových kupních smluv, jejichž předmětem bude prodej těžebních zbytků mezi Lesy ČR jako prodávajícím a účastníky vybranými na jednotlivých částech soutěže jako kupujícím. Každá rámcová kupní smlouva bude uzavřena vždy s jedním smluvním partnerem – vybraným účastníkem. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, a to do 31. 12 . 2020.

Podrobné podmínky soutěže jsou uveřejněny a jsou ke stažení na internetových stránkách Lesů ČR  v sekci pro obchodní partnery.

V Hradci Králové 27. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření