Vodní hospodářství

Lesy České republiky, s. p., vykonávají správu určených drobných vodních toků a bystřin jako jednu z mimoprodukčních funkcí lesa. K 31. 12. 2019 spravovaly 38,4 tisíc km vodních toků a 977 malých vodních nádrží.

Péče o vodní toky v rámci LČR představuje správu vodohospodářského majetku souvisejícího s vodními toky v pořizovací hodnotě 6,1 mld. Kč (zejména úpravy vodních toků, objekty hrazení bystřin a strží, protipovodňová opatření, vodní nádrže). Správu vodních toků zajišťovalo sedm organizačních jednotek – správ toků s územní působností dle oblastí povodí. Metodicky jsou řízeny Odborem vodního hospodářství na Ředitelství LČR.

V roce 2019 probíhaly na úseku vodního hospodářství činnosti zaměřené zejména na:

  • realizaci investičních a neinvestičních akcí zaměřených na protipovodňovou ochranu, protierozní opatření a rovněž akce veřejného zájmu dle § 35 lesního zákona,
  • obnovy a opravy vodních nádrží, tůní a mokřadů za účelem zpomalení povrchového odtoku a zadržení vody v krajině a přípravu dalších projektů ke zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody na našem území,
  • realizaci akcí za účelem oprav a údržby majetku,
  • přípravu a realizaci akcí v rámci dotačních programů MZe Prevence před povodněmi a Opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích,
  • další činnosti zaměřené na péči o břehové porosty, revitalizace v minulosti nevhodně upravených vodních toků, mimoprodukční funkce lesa, podporu ohrožených druhů organismů, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin apod.,
  • vedení Centrální evidence vodních toků, provádění upřesnění trasy os, Centrální evidence vodních nádrží a inventarizace majetku.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a investice) a jejich příprava byla financována zejména z vlastních zdrojů podniku a z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona a o finance ze státního rozpočtu na programy MZe dle § 102 vodního zákona. Konkrétně se jedná o programy „Podpora prevence před povodněmi“ a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Dále byly využívány fondy EU – Operační program životního prostředí a Program rozvoje venkova. Činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a ve vztahu k celkově vynakládaným finančním prostředkům nepřinášejí prakticky žádný zisk.

V souvislosti se správou toků a vodních nádrží LČR vynaložily v roce 2019 celkem 623,5 mil. Kč, z čehož výdaje investičního charakteru činily 289,0 mil. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty nejen stavební investice, ale i strojní a nehmotné investice a nákupy pozemků pro zabezpečení péče o vodní toky. Na výkon správy určených drobných vodních toků, opravu a údržbu majetku s tím souvisejícího bylo vynaloženo 334,5 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se správou toků a vodních nádrží. Tržby získané za odběry povrchové vody k úhradě správy vodních toků činily 15,6 mil. Kč.

Strukturu financování vodního hospodářství v roce 2019 ukazuje následující tabulka:

Úplné náklady v mil. Kč vynaložené na vodní hospodářství v roce 2019

Lesy ČR, s.p. Celkem Vlastní zdroje
celkem
Dotace celkem Z toho povodňové škody
Vlastní zdroje Dotace
Investice 289 101,7 187,3 1,5 0,4
Neinvestice 334,5 302,2 32,3 20,5 1
Celkem 623,5 403,9 219,6 22 1,4

I uplynulý rok byl srážkově podprůměrný, významné povodňové události nebyly zaznamenány.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami byl zahájen program „Vracíme vodu lesu“ přispívající k zadržení vody v krajině. Cílem programu je realizace opatření pro zmírnění negativních následků sucha a stavu nedostatku vody. Jedná se o opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody (revitalizace lesotechnických meliorací a vodních toků), vytváření a obnovu vodních prvků v krajině např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží. Celkově bylo v rámci programu realizováno 70 staveb a přes 30 dalších stavebně zahájeno. Na více než osmdesáti byly zahájeny přípravné a projekční práce.

Podrobněji k provedeným opatřením v jednotlivých oblastech povodí:

Oblast povodí Odry  – zde byla v roce 2019 dokončena protipovodňová opatření v obci Staré Heřmínovy na Bruntálsku a v obci Malenovice v okrese Frýdek-Místek. Pokračovala realizace protipovodňových opatření na vodním toku Mušlov v obci Pitárné na Osoblažsku.

Významnou akcí je provedení rekonstrukce výpustného zařízení na vodní nádrži Sedlinka nedaleko Opavy. Ve spojení s předchozí údržbou tak bylo dokončeno opatření na zvýšení retenčního účinku nádrže a zvýšení protipovodňové ochrany sídelních útvarů nacházejících se níže v povodí. Dále byla dokončena oprava vodní nádrže Čertův rybník (Čerťák) u Nového Jičína. Díky vydatným srážkám ke konci roku se podařilo obě vodní nádrže napustit na úroveň zásobní hladiny.

Byly realizovány rekonstrukce a opravy dalších malých vodních nádrží v Moravskoslezském kraji – Kojetín na Novojičínsku, VN U Kostela a VN Bílčická na Opavsku, obnova nádrží Artmanov – horní na Bruntálsku a 5 VN Kajlovec na Opavsku a nádrže Malý Tovaryš na Jesenicku v Olomouckém kraji. Zahájena byla rovněž revitalizace Kobylího potoka v Bruntále. Cílem navržené revitalizace je zlepšení ekologické funkce vodního toku v urbanizované krajině.

Oblast povodí Dyje – zde probíhaly v roce 2019 zejména výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží a dále nové úpravy koryt vodních toků nebo rekonstrukce stávajících opevnění.

Z protipovodňových opatření byla dokončena realizace akce Hodonínka v k. ú. Křtěnov, která navazuje na dříve realizované protipovodňové opatření v Olešnici v okrese Blansko. V rámci pokračování programu PPO bylo provedeno zkapacitnění vodního toku Hybrálec v obci Hybrálec u Jihlavy.  

Z akcí prováděných v lesních komplexech byla dokončena realizace vodní nádrže Kančí obora u Moravského Krumlova a stabilizace strže Maliňák na pravostranném přítoku Rokytné. U obce Jestřábí u Brtnice byla dokončena výstavba nové retenční nádrže U Malovaného mostku. Nově byla zahájena výstavba dvou vodních nádrží v Kralické oboře u Náměště nad Oslavou a vodní nádrže U Sila u Moravského Krumlova. Dále proběhly rekonstrukce vodních nádrží Kožichovice u Třebíče, Šumné na Znojemsku, rybníků Šilhán Roštýn a Pařezitý Roštýn u Telče a Ježkovec u Krasonic na Jihlavsku. 

V intravilánu obce Petrůvka na Blanensku byla provedena rekonstrukce podélného a příčného opevnění na vodním toku Petrůvka, stejně tak v obci Radonín na Radonínském potoce na Třebíčsku.

Oblast povodí Labe – zde byla dokončena oprava majetku na vodním toku Dobroučka v Dolní Dobrouči a na Lhotském potoce ve Lhotách u Trutnova. Z dotačního programu na protipovodňová opatření byla ukončena realizace stavby na Markoušovickém potoce v obci Velké Svatoňovice a na Chrudimsku v CHKO Železné hory u obce Počátky byla zahájena výstavba suché nádrže a úpravy koryta v obci na Počáteckém potoce.

V okrese Praha-východ u obce Babice probíhaly rekonstrukce na třech Babických rybnících. Na Mladoboleslavsku v Žehrovské oboře byla dokončena rekonstrukce dalších třech rybníků. Dále byla dokončena rekonstrukce Lovětínského rybníka u obce Podhradí na Pardubicku. V obci Vojnův Městec proběhla úprava Městeckého potoka. Rekonstrukce opevnění koryt toků byly zahájeny na Kocbeřském potoce v Choustníkově Hradišti včetně provedení údržbových prací a na Chuchelenském potoce v Semilech.

Ve veřejném zájmu Pardubického kraje dle § 35 lesního zákona bylo zrealizováno protierozní opatření na levostranném přítoku Knapoveckého potoka.

Z fondů EU byla na Kutnohorsku dokončena obnova malé vodní nádrže Všesoky a revitalizace lokality Švabínov. Na území přírodní rezervace Králova zahrada byla úspěšně dokončena revitalizace Zádolského potoka. V Orlických horách byly dokončeny revitalizace toků Vlčinec v Olešnici a zatrubněného toku nad osadou Souvlastní. Současně byla zahájena revitalizace toku Kunštát v Orlickém Záhoří. U Nasavrk na území Železných hor se podařilo zrevitalizovat část Debrného potoka.

Oblast povodí Vltavy – zde byla hlavní pozornost věnována přípravě a realizaci stavebních akcí financovaných z dotačních titulů.

V roce 2019 byly dokončeny stavební akce na úpravu vodních toků Kalhoty a Odlehčovač u Třeboně a vodní nádrž Hazard u obce Kaplice na Českokrumlovsku. V průběhu roku byly provedeny investiční práce na Maršovském potoce v okrese Tábor a Debrnickém potoce u Soběslavi a dále byl zrekonstruován patní drén na vodním díle Květoňov v povodí říčky Kamenice.

Na Kutnohorsku byla realizována akce Tůň Úžice a na Třeboňsku revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy. V lesních komplexech byly zrekonstruovány malé vodní nádrže Horní Čtvrtník u Vlašimi a Nepraš u Jindřichova Hradce. Na Českokrumlovsku byla provedena revitalizace Chřástalího potoka z dotací EU.

V rámci programu Interreg V – A Rakousko – Česká republika „Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál – Bavorská niva“ byly v roce 2019 zahájeny stavební práce na lesní cestě k Oponě a na obnově historického kanálu na Schwarzenberském potoce, Otovském potoce a toku Světlá.

Oblast povodí Berounky – zde byly v roce 2019 dokončeny akce, které podporují zadržení vody v krajině. Jednalo se o rekonstrukce historických vodních nádrží, které díky svému stavu s ohledem na rok pořízení neplnily již svoji funkci retence vody v krajině. Jedná se o vodní nádrže Jordán I. a Jordán II. u Přeštic, VN Lomany na Lomanském potoce v okrese Plzeň – sever a nádrž Zvonička na Huťském potoce, která leží v CHKO Český les. Ve Staré oboře u obce Podrážnice prošla obnovou nádrž U chaty, v Přírodním parku Sedmihoří byla obnovena vodní plocha Sedmihoří.

V rámci revitalizací toků byl dokončen Lichovský potok a zahájena akce Dlouhý Újezd – RVT U křížku, jejíž realizací dojde k otevření zakrytého koryta vodního toku a k revitalizaci jeho údolní nivy.

Proběhly také údržby vodohospodářského majetku např. na Žihlickém potoce v obci Žihle v Plzeňském kraji, Lašovickém potoce v okrese Rakovník, Kudibalu v intravilánu obce Dobřív na Plzeňsku a nebo na Skořickém potoce, kde byla v intravilánu města Mirošov na Rokycansku provedena oprava opevnění koryta toku, jeho kamenné kynety a příčných stupňů, jejichž stav byl místy havarijní. Dále byly dokončeny akce na údržbu doprovodných břehových porostů na Úněšovském potoce na severním Plzeňsku a na přítoku Chumavy u Hostomic pod Brdy.

Oblast povodí Ohře – tady byla v roce 2019 pozornost zaměřena na realizaci opatření k zadržení vody v krajině. Nejvýznamnějším opatřením v této oblasti vodohospodářských prací bylo dokončení rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Býčkovice v obci Býčkovice na Litoměřicku. Z rekonstrukcí vodních nádrží byla zahájena rekonstrukce dvou Bečovských rybníků u obce Bečov nad Teplou na Karlovarsku a vodní nádrže Vlčí u Šluknova.

Správa toků rovněž věnovala pozornost údržbě opevnění koryt vodních toků. Z dokončených akcí se jedná zejména o opravu opevnění na Březinském potoce na Děčínsku nebo o opravu opevnění Zdislavského potoka na Liberecku. Dokončila se rekonstrukce hrazení na Miřetickém potoce v okrese Chomutov a v Soběticích byla zahájena oprava hrazení na Zvonícím potoce.

Oblast povodí Moravy  –  v rámci péče o stávající vodohospodářský majetek byly dokončeny na Zlínsku stavební úpravy koryta Nedašovky v Brumově a Návojné a levostranného přítoku Nedašovky v Nedašově a provedena údržba a rekonstrukce stupňů na Losince na Šumpersku. Kompletně zrekonstruovaná přehrážka na Tříramenném potoce opět chrání intravilán obce Loučná nad Desnou před splaveninami. Byly provedeny i úpravy koryt vodních toků Babská a Malá Bystřička na Vsetínsku, tak aby zvýšené průtoky vody neohrožovaly přilehlý majetek. Dále došlo k opravě a odtěžení nánosů ze dvou retenčních objektů „Kameňák“ na Zlínsku. Povodňové škody z minulých let byly odstraněny na tocích Brusénka na Kroměřížsku a Semetínka na Vsetínsku.

V květnu a září 2019 postihly zejména Vsetínsko, Zlínsko, Olomoucko a Šumpersko lokální povodně, kdy náklady na provádění zabezpečovacích prací dosáhly řádově mil. Kč.