Cíle LČR v těžebních technologiích

Lesy České republiky s.p. se hlásí ke standardům trvale udržitelného hospodaření v lesích, proto prosazují šetrné technologie těžby, přibližování a následného transportu dříví. Cílem je zabránit škodám na lesních porostech a lesní půdě správnou volbou technologického procesu a současně i minimalizovat náklady na těžební činnost v lesích.
Příkladem jedné z šetrných metod těžby a soustřeďování dřeva je metoda sortimentní. Zvláštní pozornost je věnována využití harvestorů a vyvážecích souprav.
Pomocí harvestorů jsou stromy šetrným způsobem vytěženy, odvětveny a rozmanipulovány a pomocí vyvážecích souprav je vytěžené dříví bezeškodně vyvezeno z lesních porostů. Tyto stroje jsou konstruovány tak, aby bylo při jejich použití dosaženo minimálního tlaku na lesní půdu, pojíždějí pouze po transportních linkách a nezajíždějí dovnitř lesních porostů. Při jejich správném technologickém použití prakticky nedochází k žádnému poškození stojících netěžených stromů ani ke škodám na lesní půdě a lesním ekosystému.

Harvestor Vyvážečka

Následně je možné vytěžené dřevo expedovat přímo odběrateli, snížit celkové těžební náklady a správnou volbou místa, podmínek a doby transportu dříví eliminovat i škody na lese a lesní dopravní síti.