Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů: možnosti stanovení optimálního obmýtí porostů s ohledem na ekonomiku hospodaření a diverzitu lesních ekosystémů

Téma: Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů

Cílem projektu je vytvoření metodického nástroje pro stanovení obmýtí pro smrkové a bukové porosty nejrozšířenějších cílových hospodářských souborů s vyšším důrazem na druhovou pestrost, ale i ekonomickou efektivitu hospodaření. Tento cíl projektu bude prakticky demonstrován na množství porostů, které budou detailně zanalyzovány (jak z hlediska hospodářskou-úpravnických charakteristik, tak
ekonomických výsledků, ale i z hlediska porovnání diverzity).