Naše aktivity

Lesní pedagogika je v současné době u LČR, s.p., realizována 5 základními formami:

  • Den s Lesy České republiky, s.p.
  • Osvětové akce (přednášky, besedy, vycházky, soutěže, aj.)
  • Informační a vzdělávací střediska
  • Spolupráce s jinými subjekty
  • Školní projekt „ Les ve škole – škola v lese“

V roce 2011 proběhlo po celé České republice téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku. Jednalo se především o akce typu Dny s LČR, které se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami jsou vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané velice pestré vzdělávací a interaktivní programy. Nejen děti, ale i široká laická veřejnost má tak možnost prostřednictvím aktivit lesní pedagogiky pochopit význam lesního hospodářství a dřeva jako obnovitelné suroviny. V celé řadě akcí nechybí ani odborné přednášky, besedy, soutěže, semináře, výstavy, a.j. Celkem se v roce 2011 zúčastnilo všech pořádaných akcí téměř 79 400 účastníků, kterým se lesní pedagogové věnovali více než 4 165 hodin.

Se zájmem o lesní pedagogiku vzrostl i počet zaměstnanců, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. V současné době má státní podnik Lesy České republiky celkem 194 lesních pedagogů. Ti se v rámci svých připravovaných akcí zaměřují především na tzv. zážitkové poznávání lesa. Jedná se o vnímání informací, věcí, předmětů a činností všemi smysly. Účastníci si tedy mohou některé činnosti sami vyzkoušet nebo jsou do vzdělávání zapojeni prostřednictvím zábavných a interaktivních her. Lépe tak dokážou přijímané informace vnímat a pamatovat si je.

I v letošním roce připravili lesní pedagogové pestrou nabídku aktivit lesní pedagogiky.

Den s Lesy České republiky, s.p.

Den s LČR je tradiční sportovně vzdělávací akcí organizovanou pro děti, rodiče a ostatní veřejnost. Akce tohoto typu probíhají v průběhu celého roku na řadě míst po celé České republice. Termíny těchto dnů jsou zveřejňovány na internetových stránkách. Děti v rámci této akce soutěží, ověřují si své znalosti o přírodě, zjišťují svou fyzickou zdatnost, dozvídají se další zajímavosti a nové poznatky z ukázek výcviku dravců, loveckých psů apod. Dny s LČR jsou vynikající příležitostí pro budování vztahů LČR s veřejností na lokální úrovni. Z důvodu velkého ohlasu počet těchto akcí rok od roku stoupá a v současné době se pohybuje kolem jednoho sta za rok.

Osvětové akce

Osvětové akce jsou proti akci Den s LČR akce malého rozsahu zaměřené na jednotlivé kolektivy, které se jich účastní.

Cílem pořádání těchto akcí je u účastníků vzbudit zájem o les, přiblížit práci lesníka, představit trvale udržitelné hospodářství v lese jako model, pozvat k návštěvě do lesa, ale také pomoci nalézt přirozené postavení člověka v přírodě.

V rámci osvětových akcí jsou u Lesů České republiky, s.p., pořádány:

  • vycházky
  • besedy
  • přednášky
  • soutěže

Spolupráce s jinými subjekty

Lesy České republiky, s.p., se snaží v oblasti vzdělávání rozvíjet spolupráci s jinými subjekty a lesnickými školami prostřednictvím spoluúčasti na některých akcích lesní pedagogiky. Touto spoluprací je zajištěno naplnění poptávky po lesní pedagogice, kterou by samotný lesnický subjekt nemohl případně uspokojit. Spolupráce s jinými subjekty je však důležitá i z hlediska předávání informací, zkušeností a nápadů, které mohou vyústit, v případě dobré komunikace, ve vytvoření dostatečně velké celonárodní EVVO sítě.

V rámci spolupráce s ostatními subjekty zabývajícími se lesní pedagogikou se LČR, s.p., zúčastnily např. výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem, Silva Regina v Brně, Země Živitelka v Českých Budějovicích nebo akcí pořádaných v rámci  Týdnu lesů. LČR, s.p., se také podílejí na organizování různých soutěží a olympiád mezi které např. patří Ekologická olympiáda, Lesní olympiáda, Zelená stezka – Zlatý list nebo soutěže spojené s Týdnem lesů.