Popis současného stavu lesních porostů

PralesNa území lesní správy se vyskytují 3 přírodní lesní oblasti. Jihočeské pánve, jejichž součástí je pánev třeboňská se známou soustavou rybníků, kde nadmořská výška kolísá od 450 do 520m n. m. Následuje Předhoň Šumavy a Novohradských hor s nadmořskou výškou do 680m n. m. Novohradské hory jsou tvořeny ostře vystupujícími zlomovými svahy s převýšením až 300 metrů. Nejvyšším vrcholem je Vysoká, dosahující nadmořské výšky 1.034 m.

V celé oblasti obhospodařované LS jsou velmi pestré geologické a půdní podmínky. Zatímco v Třeboňské pánvi jsou nejvíce zastoupeny druhohorní a třetihorní sedimenty s převládajícími jílovitými půdami s typickými pseuodogleji, gleji a rozsáhlými přechodovými rašeliništi s vysoko položenou hladinou spodní vody, v Novohradských Horách převládají biotitické granodiority porfyritického sledu. Jejich zvětráváním vznikají hlinitopísčité až štěrkovité půdy, středně bohaté až bohaté lesní půdy s různým stupněm podzolizace pod smrkovými monokulturami. Pro tyto hory jsou rovněž typické balvanité sutě v hřebenových partiích.

V návaznosti na značnou výškovou členitost jsou na území lesní správy velké rozdíly v klimatických podmínkách. Průměrná roční teplota kolísá mezi 7,2°C v nejnižších polohách a 4,4 °C v hřebenových polohách Novohradských hor. K teplotním extrémům dochází v Třeboňské pánvi, kde se projevuje vysoká teplotní amplituda ve vegetační době. Časné mrazíky se dostavují již v září a pozdní se vyskytují až do června.

Průměrné roční srážky, které jsou příznivě rozloženy během roku, dosahují v nížinách 680 mm, v nejvyšších horských polohách 950 mm. Ve vegetačním období spadne 70% srážek. Výše sněhové pokrývky se pohybuje od 20 cm v nejnižších polohách, do 1 metru na hřebenech hor.

Vybrané demonstrační objekty se nacházejí:

a/ v Třeboňské pánvi v nadmořské výšce 500 m – revír České Velenice : odd. 44 A, 46 A, 56 A,B – revír Žofinka : odd. 130 B, 131 B, 136 A

b/ v Novohradských horách – revír Žofín : odd. 774 – prales

Jde o modelové porosty, v nichž je zaveden maloplošný podrostní způsob hospodaření s využíváním přirozené obnovy lesa u všech stanovištně a geneticky vhodných druhů lesních dřevin. V roce 1956 činil podíl přirozené obnovy 12%. Do roku 1995 se tento podíl zvýšil na 42% a je předpoklad, že bude stále stoupat.

Lesní hospodáři na Novohradsky musí respektovat některá významná specifika. Je to především lesnické hospodaření na rozsáhlých rašeliništích Třeboňské pánve v rámci CHKO Třeboňsko, která zasahuje do 4 revírů. Jako součást programu UNESCO „Člověk a biosféra“ byla CHKO Třeboňsko vyhlášena biosférickou rezervací. V jednání je záměr na vyhlášení CHKO Novohradské Hory. Významná je i vodohospodářská funkce lesních porostů, neboť oblast Novohradská je bohatá na zdroje pitné vody. Pramení zde řeky Lužnice, Malše a Stropnická. Na Malši byla vybudována přehrada Římov na pitnou vodu, na Stropničce je retenční nádrž Humenice. U nádraží v Nových Hradech se z hloubky 260 metrů čerpá z rozsáhlého podzemního jezera známá Dobrá voda. Lesní správa Nové Hrady obhospodařuje 2.339 hektarů lesních porostů založených po r. 1950 na zemědělsky nevyužívaných půdách. Jsou to porosty s pestrou druhovou skladbou, část z nich je však poškozována biotickými i abiotickými vlivy. Na revíru Jakule proběhla na ploše 40 ha úspěšná rekultivace ploch po těžbě rašeliny. V současné době se těží rašelina na revíru Hrdlořezy na ploše 120 ha. Z toho je již 10 ha rekultivováno. Novohradsko je zdrojem stavebního kamene, který se těžil ve Štiptoni a v Benešově. Mezi významné historické památky patří rodiště Jana Žižky z Trocnova, poutní místo Hojná Voda a dva Buquoyské zámky v Nových Hradech.

Na lesní správě Nové Hrady se nachází 6 zvláště chráněných území, z toho 5 národního až mezinárodního významu. Nejzajímavějším a nejstarším u nás a v celé střední evropě je národní přírodní rezervace Žofínský prales o rozloze 98 ha, chráněný již od roku 1838. Neméně známá je i NPR Červené bláto s rašeliništní florou a borovicí blatkou, které zasahuje do revírů Hrdlořezy a Jílovice.

Po druhé světové válce se v lesích Novohradská vyskytly rozsáhlé kalamity :Popis současného stavu lesních porostů

1948 kůrovcová kalamita 150 tis. m3
1956 sněhová kalamita 128 tis. m3
1967 sněhová kalamita 230 tis. m3
1979 dosud největší sněhová kalamita 730 tis. m3
1984 větrný polom 650 tis. m3

Z tohoto přehledu kalamit, stejně jako z různých historických pramenů, vyplývá, že rozhodujícím zdrojem abiotického poškození lesních porostů na Novohradsku je mokrý sníh, který přichází periodicky v podzimním a jarním období.

Maloplošný, podrostní hospodářský způsob

Tento způsob hospodaření využívající přirozenou obnovu lesa všech stanovištně a geneticky vhodných druhů dřevin byl na Novohradsku zaveden v roce 1955 s nástupem Ing. Švarce do funkce ředitele lesního závodu. Tehdy bylo na základě výsledků typologického průzkumu /Dr. Ing. F. Pista/ vylišeno 17 skupin lesních typů. Pro jednotlivé skupiny byl stanoven diferencovaný způsob hospodaření a byly určeny zásady hospodaření obsahující zakládání, výchovu a obnovu lesních porostů. Pro obnovu porostů byl rozhodující její postup, prostorové uspořádání, případně meliorační opatření. Podle těchto zásad byly porosty rozpracovávány formou kotlíků (pro buk, dub a jedli) kombinovaných s clonnými sečemi. To, že se tento způsob hospodaření na Novohradsku udržel i v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byl preferován holosečný hospodářský způsob, znamenalo malý lesnický zázrak.

Nelze nepřiznat, že se v současné době objevují v některých porostech případy hospodářských nutností. Je to tam, kde lesní hospodář nestačil uvolňovat odrůstající kotlíky a nárosty. Příčinou byly zpravidla vysoké podíly nahodilých těžeb.

Se vznikem LČR navázal lesní správce na osvědčené metody podrostního hospodářství. V tomto duchu je zpracován i současně platný LHP, který je společným dílem lesního hospodáře a zařizovatele. Výsledkem je 40% podíl přirozené obnovy z obnovy celkem.

Je nutno podotknout, že v rámci typologického průzkumu byl na této lokalitě vypuštěn 4 lvs, který byl nevhodně nahrazen 5 lvs.

Hlavní údaje LHP Nové Hrady

plocha porostní ha 18 339
zásoba jehličnatá 4 673 065
listnatá m3 279 528
celkem 4 952 593
těžba jehličnatá 671 544
určená LHP obnovní listnatá 37 127
celkem 708 671
výchovná jehličnatá 236 274
listnatá 10 416
celkem 246 690
celková jehličnatá 907 818
listnatá 47 543
celkem 955 361
výchova probírky ha 6 985
prořezávky 3 743
zalesňovací holiny ha 133
úkol vylepšení 35
z těžby 1 509
očekávaný nezdar 279
celkem 1 956