Péče o les

Základní strategií hospodaření Lesů České republiky, s. p. je trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa.

Takto obhospodařované lesy fungují jako zdroj trvale obnovitelné dřevní suroviny, lesních hub, plodů a dalších produktů. Zároveň však takový les poskytuje společnosti mnohostranný užitek v zachování a podpoře druhové pestrosti všech v něm žijících mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů, ochraně klimatu, vody a půdy a poskytuje i významný užitek rekreační.

V jednotlivých oblastech tato strategie znamená:

Pěstování lesů

vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa

Ochrana lesů

posilování obranyschopnosti lesa jako ekosystému zvyšováním jeho odolnostního potenciálu

Ochrana přírody
a ohrožených druhů živočichů

ochrana biotopů chráněných či jinak cenných rostlin a živočichů, ochrana zvláštních biotopů obecně

Lesní těžba

jakákoliv těžba v lesích musí být realizována vždy v souladu s platnými legislativními předpisy a v souladu se strategií trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Správa vodních toků
a bystřin

vykonávání správy určených drobných vodních toků a bystřin jako jedné z mimoprodukčních funkcí lesa tak, aby byly vodní toky řádně a komplexně využity zejména k vodohospodářským účelům, ale i k jiným důležitým zájmům společnosti, a to v zájmu veřejném.

Hospodářská úprava lesů

zabezpečení trvalého a rovnoměrného výnosu z lesa pomocí lesního hospodářského plánu