Principy modelových lesů

Principy a charakteristické znaky modelových lesů

1. Partnerství

Manažerské uskupení řídící modelový les je neutrální fórum, které vítá dobrovolnou a mnohostrannou spoluúčast představitelů všech subjektů (veřejné sféry, soukromého sektoru, dobrovolných sdružení, společenských organizací, akademických a výzkumných institucí apod.) zainteresovaných na společné vizi udržitelného managementu dané lesní oblasti.

2. Krajina

Modelový les je rozsáhlá geograficky vymezená přírodní oblast obsahující různé ekosystémy, různé formy spravování přírodních zdrojů a různá vlastnická uspořádání. Přírodní zdroje v modelovém lese jsou zainteresovanými subjekty chápány v souvislostech sociálních, kulturních, ekonomických a ekologických.

3. Závazek k udržitelnosti

Zainteresované subjekty jsou zavázány k ochraně a udržitelnému managementu přírodních zdrojů a lesnaté krajiny

4. Principy správy

Rozhodování při řízení aktivit v rámci modelového lesa je postaveno na principech důvěry, transparentnosti a spolupráce a na respektování různých zájmů a hodnot. Zainteresované subjekty při spolupráci využívají procesů směřujících k dosažení konsensu v záležitosti vizí a cílů modelového lesa.

5. Program aktivit

Aktivity podnikané v rámci vypracovaného strategického plánu modelového lesa reflektují vize modelového lesa, potřeby zainteresovaných subjektů, hodnoty i výzvy spojené s managementem oblasti. Procesy managementu modelového lesa zahrnují systémy efektivního plánování a monitoringu, přihlížejí k cílům národního lesnického programu a k dalším relevantním programovým dokumentům, podporují výzkum a syntetizují znalosti pro informování politiků a globálních iniciativ orientovaných na udržitelný rozvoj.

6. Budování kapacit, sdílení znalostí a vytváření sítí

Modelové lesy přispívají k budování místních a národních kapacit pro udržitelný management přírodních zdrojů, vyměňují si zkušenosti s dalšími modelovými lesy a jinými organizacemi, participují na aktivitách a správních strukturách zaměřených na posílení národních, regionálních a mezinárodních sítí modelových lesů.