Náhrady imisních škod

I přes značné snížení produkce emisí v ČR za poslední desetiletí přetrvávají škody na lesích vlivem negativního působení imisní a depoziční zátěže. Lesy České republiky, s. p. každoročně vyčíslují imisní škody podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích a následně je na jednotlivých subjektech provozujících zdroje znečišťování ovzduší uplatňují. V případě nezaplacení náhrady imisních škod je vymáhají cestou soudu.

To ovšem znamená podstoupit zdlouhavý proces přinášející s sebou vynakládání dalších finančních prostředků. Proto se Lesy ČR snaží uzavírat dohody o narovnání s cílem řešit náhrady škod cestou paušálních plateb za emise SO2 a NOx a odstranit tak nejistoty při zjišťování podílů jednotlivých emitentů na celkových imisních škodách pomocí modelování.