Program 2020 Lesů České republiky

V souvislosti se zveřejněním nového dokumentu s názvem „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ se podnik rozhodl umožnit široké veřejnosti zasílat náměty na konkrétní akce (opatření). Do roku 2020 plánují LČR vložit na jeho realizaci více než 500 mil. Kč.

Konkrétní náměty lze zasílat elektronicky na adresu Program2020@lesycr.cz. Náměty je nutné co nejpodrobněji specifikovat, a to jak územně (minimálně do předmětu zprávy uvést kraj, jehož se námět týká), tak konkrétním popisem opatření ve členění podle jednotlivých kapitol programu. Všechny obdržené náměty budou posouzeny z hlediska jejich proveditelnosti s ohledem na související aspekty. Vybrané náměty budou zařazeny do zásobníku projektů; projekty budou následně realizovány s ohledem na pokrytí celého území České republiky a dostupné finanční prostředky.

Úlohou LČR jakožto podniku spravujícího státní lesy je dbát na vyváženost produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, tedy zajišťovat plnění produkční funkce i veřejné zájmy ve svém oboru činnosti. Proto byl v průběhu let 1998 – 1999 odbornými pracovníky podniku ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství vypracován „Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Souhrnně bylo na realizaci konkrétních opatření v rámci Programu 2000 prostřednictvím organizačních jednotek podniku v období 2000 – 2010 vynaloženo přes 339 mil. Kč. Drtivá většina opatření je financována z vlastních zdrojů, tj. zejména z prodeje dřeva jakožto hlavního hmotného produktu lesa.

Realizace konkrétních opatření v rámci tohoto programu probíhá výhradně na pozemcích s právem hospodařit LČR. Tato opatření LČR provádějí jak samostatně prostřednictvím svých organizačních jednotek, tj. jednotlivých lesních správ, lesních závodů a správ toků, tak ve spolupráci s místními a regionálními partnery, např. obcemi, mikroregiony, orgány ochrany přírody či nevládními organizacemi. Samozřejmostí při realizaci jakýchkoliv opatření je respektování souvisejících právních předpisů.

Dokument byl od počátku koncipován jako otevřený v tom smyslu, že jej lze doplňovat o další dílčí témata v návaznosti na vývoj poznání, potřeb společnosti a doporučení či závazky plynoucí z mezinárodních smluv, k nimž se Česká republika zavázala. Na přelomu let 2010 – 2011 došlo na základě těchto skutečností a zkušeností s dosavadní realizací k jeho přepracování a doplnění. Aktualizovaný dokument s názvem Program 2020- zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, je vodítkem nejen pro práci zaměstnanců LČR, ale je určen také ostatní odborné veřejnosti, vlastníkům lesů a všem návštěvníkům a milovníkům přírody. Je také jedním z příspěvků podniku k Mezinárodnímu roku lesů 2011.

Dokument „Program 2020 – Zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ získáte v pdf verzi klinutím na banner.

  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR). Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Středoevropské lesnictví je nejstarším (250 let) a možná i jediným příkladem zvládnutí trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů. I díky němu nedochází v naší zemi, na rozdíl od řady jiných, k přenosu vlastních problémů s nedostatkem dřeva jakožto jednoho z mála obnovitelných zdrojů surovin a energie do zemí třetího světa. Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.