Metodika rychlého a levného získávání dat pro kalamitní území pomocí moderních metod Dálkového průzkumu Země

Téma: Racionalizace obnovy LHP na kalamitních LHC

Cílem projektu je tvorba metodického postupu pro zjišťování stavu lesních porostů pomocí kombinace dat dálkového průzkumu Země a podpůrných pozemních šetření pro rychlý a levný odhad taxačních veličin v lesních hospodářských celcích postižených kalamitou. 

Navržené postupy pomohou urychlit a zpřesnit tvorbu lesních hospodářských plánů na kalamitních plochách s ohledem na vymezení jednotek prostorového rozdělení lesa a odhad zásob a dále pomohou snížit podíl terestrických šetření. 

Soubory ke stažení: