Církevní restituce

 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – Informace pro oprávněné osoby

Dne 5. 12. 2012 byl pod číslem 428/2012 Sb., ve Sbírce zákonů publikován zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013. Lesy České republiky, s. p. (dále jen Lesy ČR) jako jedna z povinných osob vydává, v souladu s tímto zákonem, registrovaným církvím a náboženským společnostem jejich původní majetek.

Lesy ČR mají zájem na bezproblémovém průběhu procesu vyřizování výzev k vydání majetku. Zákon vychází z předpokladu uzavření dohody o vydání nárokovaného majetku ve lhůtě do 6 měsíců od doručení výzvy oprávněné osoby. Zákon současně ukládá jak povinným, tak i oprávněným osobám, aby v průběhu procesu vydávání původního majetku registrovaných církví a náboženských společností splnily celou řadu často časově náročných povinností.

Možnost podat výzvu k vydání zemědělské i jiné než zemědělské nemovitosti měla oprávněná osoba v termínu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., tzn. do 31.12.2013. Většina podaných výzev byla vyřešena vydáním majetku v souladu se zákonem, u malé části majetku dosud probíhají soudní spory v dané věci.

 V některých případech je možné i v současné době podat výzvu k vydání nemovitosti dle zákona č. 428/2012 Sb., tj. po datu 31.12.2013. Jedná se o případy, kdy v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. řešil vlastnictví nemovité věci soud na základě určovací žaloby, a lhůta pro podání výzvy je pak stanovena po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo určeno vlastnické právo státu.

1) Pouze perfektní výzva je způsobilá založit nárok na vydání dle Zákona

Šestiměsíční lhůta k uzavření dohody o vydání majetku začíná běžet až doručením perfektní výzvy oprávněnou osobou. Výzva, která nesplňuje zákonem stanovené náležitosti (imperfektní výzva), nemá účinky uplatnění nároku podle zákona. Za perfektní výzvu zakládající běh lhůty je možné považovat výzvu podanou v písemné podobě, která bude obsahovat řádné označení nárokovaného majetku, řádné označení oprávněné a povinné osoby, jednoznačný projev vůle směřující k vydání majetku, uvedení právního důvodu nároku a připojení listin k prokázání tvrzených skutečností. Pokud tyto základní náležitosti výzvy nebudou splněny, budou Lesy ČR nuceny takovou výzvu považovat za imperfektní.

Žádáme oprávněné osoby, aby k uplatnění svých nároků (výzev k vydání majetku) použily vzor výzvy, který je zveřejněn na stránkách Lesů ČR, a aby respektovaly pokyny k jeho vyplnění, včetně pokynů k připojení nezbytných příloh. Text vzoru výzvy k vydání majetku, jakož i pokyn k jejímu vyplnění je společným výsledkem spolupráce povinných a oprávněných osob reprezentovaných na straně povinných osob Lesy České republiky, s.p., a Státním pozemkovým úřadem a na straně oprávněných osob Českou biskupskou konferencí. Vyplnění výzvy dle pokynů pro oprávněné osoby výrazně snižuje riziko výskytu chyb či opomenutí některých náležitostí výzvy. Současně tak oprávněné osoby zabrání prodlužování procesu vydávání svého majetku, k němuž by došlo, kdyby Lesy ČR musely oprávněnou osobu vyzývat k doplnění výzvy. 

2) Adresa pro zasílání výzev

Veškeré výzvy oprávněných osob se zasílají na adresu:

Lesy České republiky, s.p.,
odbor správy majetku,
Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

3) Forma dokumentů přiložených k výzvě k vydání majetku

Oprávněné osoby dodají veškeré dokumenty přiložené k výzvě primárně v originále či úředně ověřené kopii, aby nevznikaly pochybnosti o jejich pravosti. Lesy ČR po dohodě se zúčastněnými subjekty připravily podmínky, při jejichž splnění je možné na místo originálů či úředně ověřených kopií listin dokládat prosté kopie listin. Tyto podmínky jsou v podrobnostech uvedeny v pokynu k výzvě k vydání majetku. 

4) Doložení oprávnění jednat jménem oprávněné osoby

Jednou z náležitostí perfektní výzvy je připojení podpisu výzvy fyzickou osobou oprávněnou jednat za oprávněnou osobu. Za oprávněnou osobu jedná v rámci zákonného jednatelství statutární orgán zapsaný v Rejstříku církví a náboženských společností, Rejstříku evidovaných právnických osob aj., což oprávněná osoba doloží úředně ověřeným výpisem z příslušného rejstříku. Majetek může být vydán pouze do vlastnictví oprávněné osoby, pokud ona, nebo její právní předchůdce utrpěli majetkovou křivdu. Oprávněná osoba se ovšem může při podání výzvy nechat zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (VZOR PLNÉ MOCI ZDE) fyzickou či právnickou osobou, plná moc musí být rovněž přílohou výzvy.

Oprávněná osoba, pokud nárok sama neuplatnila, může být ze zákona (§18 odst. 6) zastoupena jí přímo nadřízenou právnickou osobou, případně církví či náboženskou společností, která tuto osobu zřídila či založila. V tomto případě žádáme oprávněné osoby, aby příslušné zastoupení doložily prohlášením (VZOR PROHLÁŠENÍ ZDE), jehož text vznikl v součinnosti se zástupci oprávněných osob. Účelem prohlášení je zamezení případným nejasnostem při dvojím uplatnění téhož nároku.

5) Prokázání právního nástupnictví

Oprávněné osoby jsou povinny spolu s výzvou doložit právní nástupnictví v případě, kdy původní právnické osoby, jimž byla majetková křivda způsobena, již zanikly. Bližší podmínky prokazování právního nástupnictví, včetně specifikace listin prokazujících  právní nástupnictví, jsou blíže popsány v pokynu k výzvě k vydání majetku.

Důležité odkazy:
Dokumenty ke stažení: