Popis současného stavu lesních porostů v demonstračním objektu

Krušné hory patří do soustavy Českého masivu, oblasti krystalinika, soustavy Krušnohorské. Základem je převaha rulových hornin, druhou významnou skupinou jsou svory. Charakteristickým rysem je specifické klima ovlivňované orografií pohoří. Nepříznivou roli sehrává prudký terénní pokles, kterým postupně stoupající terén ze SZ saské strany prudce padá na české straně do Podkrušnohorské pánve. Tato konfigurace má vliv na teplotní i srážkový režim a především je příčinou častých mlh, které se zde vyskytují v průběhu celého roku. V zimním období se mlhy projevují výraznými námrazami až ledovkami. LHC Janov patří do přírodní lesní oblasti Krušné hory. Průměrná roční teplota je 5,5 °C, úhrn ročních srážek 887 mm, délka vegetačního období je 130 dnů, počet mrazových dnů je 114. Specifické jsou zde i půdní poměry. Převládají hlubší minerální půdy, z větší části skeletové, v nižších polohách hlínitopísčité až štěrkovité. Při nedostatečném odtoku a špatné propustnosti půdy vznikají vrchovištní rašeliniště. Přirozený vývoj půd je dlouhodobě ovlivňován jednak změnou porostní skladby dřevin, z původně smíšených porostů na smrkové monokultury, a hlavně pak působením imisních vlivů – dlouhodobou depozicí oxidů síry, dusíku, těžkých kovů aj. Projevem je postupné významné okyselování půd. Dochází k vymývání živin ze všech horizontů a k obohacování o některé těžké kovy spolu s dalšími stopovými prvky.

Celé Krušné hory postihly v posledních třiceti letech značné škody na smrkových porostech. Příčinou je působení průmyslových imisí z energetických zdrojů z Podkrušnohorské pánve jak na mosteckém, tak na chomutovském okrese. Vlivem odumření většiny smrkových porostů došlo k jejich celoplošnému vytěžení a postupnému obnovování ploch převážně náhradními dřevinami jako jsou smrk pichlavý, omorika, modřín, borovice, kleč, bříza, jeřáb a další. Lesní hospodářství se v Krušných horách pod vlivem imisí dostávalo do nestandardních, dosud nikde nepoznaných situací, které bylo nutno řešit hledáním nových postupů a technologií. Jednotlivé fáze vývoje byly zpravidla krátké, proto bylo a je třeba se vyrovnávat se stále novými problémy. Z tohoto důvodu bylo nevyhnutelné zapojit lesní provoz do spolupráce s výzkumem. Tato spolupráce se v Krušných horách traduje již od roku 1960. V současné době je na LS Janov – Červený Hrádek evidováno 20 výzkumných objektů – ploch, na kterých výzkum intenzívně pokračuje za úzké spolupráce lesního provozu.

Seznam výzkumných ploch na LS Janov – Červený hrádek

Revír Porost Účel Garant
Načetín 101B10 atmosférická depozice, chemismus půdní vody, zásoba živin nadzemní biomasy Dr. Černý
101B6 biometrická charakteristika porostu Český geologický ústav Praha 1
112G1z aplikace alginátů u smrku ztepilého, klenu buku a jedle Ing. Hynek CSc.,
RNDr. Lomský CSc. VÚLHM – Zbraslav
Kalek 205D11 monitorovací plocha – vliv atmosférické depozice na cyklus dusíku v lesním ekosystému RNDr. Skořepová
Český geologický ústav Praha 4
Zámecké 316B1 rekonstrukce porostů, odrůstání kultur Ing. Mareš CSc.
308A2 odrůstání kultur na celoplošné příp. půdy VÚ – Opočno
318B2 odrůstání kultur, ekologická měření
Nový Dům 149B7 sledování vlivu rozdílné přípravy půdy na růst sedmi druhů dřevin Ing. Kriegr VÚ Opočno
Kalek 203D1z Mykorrhiza – inokulace, očkování sazenic, ujímavost, přírůst Dr. Cudlín
224A1z Hnojení a vápnění kultur, ujímavost, přírůst Ing. Materna
Rudolice 228C1x Růstové podmínky modřínu v 6LVS Ing. Frieberg, VÚLHM
Načetín 117C1 Posouzení zdravotního stavu trvalých ÚHUL Jablonec
Kalek 205D0 zkusných ploch v porostech smrku ztepilého
Brandov 406A17 včetně přírůstu
Načetín 112G1z, G1y Šlechtění domácích lesních dřevin Ing. Hynek CSc.
Kalek 207 F2 jehličnatých – řízkovanci – původ Krušné hory RNDr. Lomský CSc.
209C1z, C1y VÚLHM
Načetín 112G1z, G1y Aplikace jedle bělokoré v převodech Ing. Hynek CSc.
103B1z náhradních dřevin RNDr. Lomský CSc., VÚLHM
112G1z Individuální ochrana buku a javoru klenu při výsadbě se sníženým počtem sazenic Ing. Kriegr, VS – Opočno

Životnost porostů náhradních dřevin je omezená, zejména u břízy a jeřábu. Jejich stav se zhoršuje i díky tvrdým klimatickým podmínkám, nejvíce se na tom podílí silná námraza. Na některých lokalitách vznikly i nežádoucí monokultury, někde nejsou dřeviny zcela vhodné stanovištně, případně mají nevhodný genetický původ. Počátkem devadesátých let bylo proto rozhodnuto zahájit postupnou obnovu (rekonstrukci) porostů náhradních dřevin. S využitím všech dostupných poznatků byl ve spolupráci lesů ČR, Lesprojektu, VÚLHM Zbraslav a dalších odborných pracovišť vypracován „Generel rekonstrukcí porostů náhradních dřevin v imisní oblasti východního Krušnohoří“. Jeho hlavním cílem je:

– postupná přeměna dřevinné skladby v porostech náhradních dřevin na dřeviny stanovištně i geneticky vhodné

– vnést do rekonstrukcí porostů náhradních dřevin časový a prostorový řád, s celkovou přeměnou druhové skladby dřevin rozvrženou na zhruba 60 let

– věkovou strukturu porostů přiblížit normálnímu zastoupení věkových stupňů – prostorovou strukturu porostů upravit s cílem zvýšení odolnosti zejména proti bořivému větru.

Na LHC Janov byly rekonstrukce porostů náhradních dřevin zahájeny na konci minulého decénia, a to v několika porostech na odzkoušení technologie přeměny porostů. V prvních letech platnosti současného LHP, schváleného na období 1990 – 1999, bylo ročně prováděno kolem 10 ha rekonstrukcí. Po revizi LHP na léta 1995 – 1999 se úkol rekonstrukcí porostů náhradních dřevin zvýšil na více jak 100 ha ročně. Rekonstrukce porostů se postupně stávají hlavní náplní lesní správy Janov.

Nový nástup škod na lesních porostech v druhé polovině devadesátých let a úprava postupu rekonstrukcí NPD.

Po výrazném zlepšení stavu porostů i citlivých dřevin v první polovině devadesátých let, došlo v zimě 1995/96 k výraznému zlomu situace. Poškozeny až zničeny byly téměř všechny zbylé porosty smrku ztepilého. Poškození bylo způsobeno extrémně vysokými krátkodobými koncentracemi imisí, zejména oxidu síry a fluoru za velmi nepříznivých meteorologických situací. Na LS Janov byly smrkové porosty poškozeny v rozsahu:

Porosty ve věku 10 až 50 let:
Poškozená plocha Hmota k těžbě Redukovaná plocha
1.391,50 ha 11.527 m3 190389 ha
Porosty ve věku nad 50 let:
Poškozená plocha Hmota k těžbě Redukovaná plocha
417,17 ha 8.349 m3 40,69 ha

K dalšímu nesmírně závažnému poškození porostů náhradních dřevin došlo v roce 1997. Velkoplošně začala chřadnout až odumírat bříza. Příčinu odumírání břízy se nepodařilo zatím jednoznačně určit, obecně je jí dlouhodobé zatížení prostředí způsobené imisemi, mající za následek postupné zhoršování stavu půd, vysoký deficit hořčíku v půdě a řada dalších faktorů. VÚLHM Zbraslav udává jako faktor, který odumírání nastartoval, velmi vysoký výkyv (zvýšení) teploty v únoru 1997, který nastartoval biologické procesy u časně rašící břízy a následný silný a dlouhodobý pokles teploty.

K 15.8.1997 byla na LS Janov poškozena následující plocha porostů břízy, vesměs na silně exponovaných lokalitách v nadmořské výšce kolem 800 m:

odumřelé 14 ha
silně poškozené 177 ha
slabě poškozené 135 ha

Tato poškození porostů, jakož i dostupné informace o perspektivě vývoje v oblasti se promítly i do dalšího postupu obnovy (rekonstrukcí) porostů náhradních dřevin a to zejména v následujících momentech:

– I po odsíření všech velkých zdrojů imisí v podkrušnohorské pánvi, tj. do konce roku 1998, neklesne spad oxidu síry v této oblasti příliš pod 100 t ročně. To je množství, které za nepříznivých meteorologických situací může způsobit poškození citlivých dřevin. Proto je po dobu, která může trvat několik desetilení, ještě nutno počítat s další výsadbou odolnějších dřevin na velmi exponovaných lokalitách.

– Obnovu (rekonstrukci) porostů náhradních dřevin je proto nutno, na dosud nepoškozených exponovaných lokalitách časově odsunout (oddálit). S rekonstrukcemi pokračovat na lokalitách s příznivými půdními podmínkami a mikroklimatem.

-Teprve stupeň regenerace březových porostů ve vegetačním období 1998 ukáže, do jaké míry je možno s břízou nadále počítat a zda nebude nutno přednostně obnovovat zničené březové porosty.

– Po zkušenostech z let 1996 a 1997 ještě více vyvstává potřeba pestré druhové skladby zaručující přežití porostu i v případě dalších lokálních ekologických katastrof a geneticky vhodného materiálu vykazujícího rovněž vyšší odolnost.

Přehled těžeb a zalesnění v letech 1970 – 1995

Rok
year
zalesňování holina těžba dřeva v m3
první
first
opakované
second
celkem
together
logged clear cuts jehličnaté
conifers
listnaté
broadleafs
celkem
together
1970 204 216 420 406 75266 3,165 78,731
1971 302 123 425 405 77686 6924 84610
1972 281 143 424 363 81091 4879 85970
1973 285 117 402 474 88511 5699 94210
1974 320 112 432 628 119636 3992 123628
1975 436 192 628 558 123292 3711 127003
1976 714 111 825 885 145483 10345 155828
1977 633 157 790 755 137523 10345 155828
1978 651 356 1,007 950 217393 6709 224102
1979 578 289 867 909 159300 6693 165993
1980 504 403 907 413 114202 6059 120261
1981 485 284 769 456 107464 4569 112033
1982 436 381 817 489 105185 5380 110565
1983 585 400 985 625 125050 5519 130569
1984 552 322 874 451 95514 4994 100508
1985 652 303 955 405 76283 5820 82103
1986 525 299 824 518 45764 5539 51303
1987 578 236 814 380 48229 6550 54779
1988 437 280 717 387 32361 7098 39459
1989 596 183 779 443 33785 8637 42422
1990 165 392 557 133 9827 7362 17189
1991 96 215 311 112 8777 6230 15007
1992 126 141 267 72 8011 7415 15426
1993 114 133 247 57 5312 5636 10948
1994 50 107 157 124 4476 4831 9307
1995 92 51 143 164 2536 4209 7045
celkem
together
10397 5946 16343 11562 2047957 158939 2207196

Přehled o zpracované kalamitě v letech 1970 – 1995

rok
year
kalamita z toho of that
celkem
calamity together
kůrovcová
bark beetle
soušová
dead trees standing
exhalační
pollutions
živelná
natural
1970 69392 11377 1693 52142 4180
1971 68905 18887 620 43265 6133
1972 77593 30577 6 19229 27781
1973 86269 68646 499 12673 4451
1974 118747 92827 42 13306 12572
1975 122759 76716 41283 4760
1976 121000 12071 560 108369
1977 146059 19200 30075 96784
1978 150265 21670 42120 86475
1979 152014 21090 67964 62960
1980 113152 21945 56736 34471
1981 99231 38520 28331 32380
1982 83392 25718 33741 23933
1983 103348 33615 48595 21138
1984 73382 14794 32806 25782
1985 60612 2462 24491 33659
1986 28880 1735 154 9525 17466
1987 23535 1643 13956 7936
1988 25209 673 14667 9869
1989 21013 310 10537 10166
1990 10890 87 3926 6877
1991 8830 76 4873 3881
1992 8992 148 97 5337 3410
1993 4119 178 1067 2874
1994 3102 48 384 1420 1250
1995 2707 99 400 1503 705
celkem 1783397 515112 3895 614128 650262
% 100 28,88 0,22 34,44 36,46