Přehled významných lesních hospodářů

Jan Josef MannJak již bylo zmíněno, první pokus o zařízení lesů provedl Jan Josef Mann. Po něm začal v roce 1772 připravovat hospodářskou úpravu lesa Ignác Ehrenwerth. Ten rozdělil majetek na revíry, lesy rozdělil na „districhty“, určil dobu obmýtí a pasečnýsled. l. Ehrenwerth společně s majitelem panství Červený Hrádek Jindřichem hrabětem Rothenhanem založili a provozovali vletech 1773-1791 první lesnickou školu v zemích koruny České v horské obci Blatno. Po odchodu l. Ehrenwertha do Prahy byly červeno-hrádecké lesy napadeny kůrovcem a bylo nutno přepracovat hospodářský plán, což učinil František Roscher. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století pracoval na lobkovickém lesním majetku lesní rada Evžen Hónig. Jmenovaný založil šíjí, na svazích Krušných hor, smíšené porosty buku, javoru a jasanu. Tato práce byla tak zdařilá, že byl požádán Českou lesnickou maticí k vypracování projektu na zalesnění Řípu. Lesní rada Honig vyprojektoval a začal budovat na lesním majetku Jezeří vzornou odvozní síť lesních cest.

Na hospodaření ve smrkových porostech na náhorní plošině měl velký vliv Ing. Anton HegerIng. Anton Heger, který byl v letech 1920 – 1940 lesmistrem na sousedním majetku města Chomutova, a který se přímo podílel na pěstební úpravě chomutovských lesů a přilehlých smrkových porostů – tzv. Hegerovy porosty. Pěstování těchto porostů spadá do období třicátých let.