Všeobecný popis do Koliba

Všeobecný popis do Koliba Demonstrační objekt se nachází na části revíru Vysoká nad Labem a celý zasahuje do přírodní lesní oblasti č. 17 – Polabí s nadmořskou výškou od 245 m.n.m do 290 m.n.m, převážně ve druhém bukodubovém vegetačním lesním stupni (VLS). Organizačně je revír Vysoká jedním ze šesti revírů lesní správy Choceň, která byla zřízena k 1. 1. 1997. Revír Vysoká obhospodařuje 1 666 ha porostní půdy na katastrální rozloze 16 635 ha. Je součástí LHC Vysoké Chvojno s platností LHP pro roky 1995 – 2004.

Orograficky patří demonstrační objekt do České křídové tabule s nížinným charakterem, podoblast úvalů (kotlin) při Labi. Výlučně spadá do Pardubické kotliny, kterou tvoří jednotlivé stupně údolní mladopleistocenní terasy Labe, včetně Holické tabule.

Hlavním vodním tokem oblasti je Labe s přítokem Orlicí a několik potoků místního významu. Také rybníky v blízkosti DO pozitivně ovlivňují růst lesních společenstev. V roce 1996 byla vybudována vodní nádrž Bučina.

DO se klimaticky nachází v teplé oblasti s okrskem A3 – teplým, mírně suchým, s mírnou zimou. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují od 7,5 do 9 °C, délka vegetační doby kolísá mezi 155 až 170 (180) dny. Ve Vysoké nad Labem je průměrná teplota 8,3 °C. Průměrné úhrny ročních srážek se pohybují mezi 500 až 700 mm.

Na pleistocenních štěrkopíscích, překrývajících slinité podloží, jsou hojně zastoupeny podzolované oligotrofní hnědé půdy. Poměrně vysoká hladina spodní vody spolupůsobí při tvorbě půd ovlivněných vodou, které zde mají poměrně značný výskyt. Jsou to hlavně glejové podzoly a oglejené hnědé půdy.

Na revíru Vysoká existuje 7 cílových hospodářských souborů:

Hospodářský soubor Výměra (ha) Zastoupení v %
13 Borové hospodářství přirozených bor. stanovišť 39,5 2,5
23 Kyselá stanoviště nižších poloh 416 25
25 Živná stanoviště nižších poloh 638,5 38
27 Oglejená stanoviště nižších a středních poloh 445 27
29 Olšové stanoviště na podmáčených půdách 7 0,5
43 Kyselá stanoviště středních poloh 119 7
45 Živná stanoviště středních poloh 1 0
  Celkem 1666 100

Zrnitostně jsou zastoupeny půdy převážně písčité (hlinitopísčité), dosti hluboké, vzdušné, lehké, propustné, ale kyselé, většinou chudé na živiny. Tam, kde slinité podloží dosahuje až k povrchu, vytvářejí se půdy fyzikálně velmi nepříznivé, jílovitohlinité až hlinitojílovité, těžké, málo propustné a málo provzdušněné, třebaže bohaté na živiny.