Myslivecké hospodaření

Myslivecké hospodaření S ohledem na cíle, které si LČR, s. p. vytyčily při obhospodařování svěřeného státního lesního majetku, s konkrétním zaměřením k dosažení vytyčeného na revíru Vysoká, je nezbytné se velmi urychleně a intenzívně zabývat jednou z největších překážek přirozeného obnovování lesních společenstev na dané lokalitě. A to je stanovení optimálního počtu zvěře, při kterém se poškozování náletů a nárostů (ale i dosavadních výsadeb) nedá prakticky zjistit a tyto průběžně odrůstají ostatním negativním tlakům prostředí (buřeň, klima, voda atd.). Z tohoto pohledu je zcela zřejmé, že skutečné stavy škodící zvěře (oku-sem škodí v dané oblasti zvěř srnčí, daňci, zaječí) jsou vyšší, nežli je pro daný lesní typ únosné.

Z výsledků sčítání zvěře, plánu lovu a jeho plnění vyplývá, že dosud byla této činnosti mysliveckého hospodaření věnována nedostatečná péče. Sčítané stavy byly prakticky opisovány z roku na rok a jejich vypovídací schopnost je velmi nevěrohodná.

Abychom mohli realizovat v lesním hospodářství vytyčené cíle je nezbytné provést následující opatření:

  • provést inventarizaci stávajících krmných zařízení v režijní honitbě s posouzením jejich potřeby a vhodnosti umístění v návaznosti na škody zvěří v lesních porostech
  • na základě výsledků inventarizace řešit postupné vymrštění krmných zařízení z lesních porostů
  • řešit stávající režim přikrmování zvěře (např. nepřipustit krmení jádrem v nevhodnou dobu)
  • uvést do souladu lesnické a myslivecké hospodaření s cílem výrazného omezení škod na lese, odlovem a dalšími opatřeními dosáhnout stavu, kdy se budou všechny listnaté dřeviny a jedle přirozeně zmlazovat bez nutnosti ochrany náletů a nárostů proti škodám zvěří (bonitace honitby, snížení NJKS apod.)