Pravidla výběrového řízení na pronájem honiteb – test

Ke stažení:

Smlouva:

Pravidla:

 

1 Výběrová řízení
1.1  Základní údaje
1.1.1  Základní údaje zadavatele
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. (dále také jen „LČR“ či „zadavatel“)
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. AXII 540

1.1.1.1  Seznam použitých zkratek
Oblastní ředitelství LČR
LS Lesní správa LČR
LZ Lesní závod LČR
OJ Organizační jednotka LČR
1.1.2  Úvodní informace

Výběrové řízení na pronájem honiteb není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podmínky výběrového řízení se řídí zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění účinném ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení (dále jen „zákon“) a tímto pokynem.

Výběrové řízení je organizováno na pronájem určených honiteb, jejichž držitelem je zadavatel. Na každou honitbu, jíž se výběrové řízení týká, bude uzavřena jedna smlouva o nájmu honitby s jedním nájemcem. Nájemní smlouva bude dle ust. § 33 odst. 1 zákona uzavřena na dobu 10 let. Předmětem plnění dle nájemní smlouvy je výkon práv a povinností nájemce honitby, resp. jejího uživatele ve smyslu zákona.

Zájemce je oprávněn podat nabídku na jednu či více honiteb.

Veškeré písemnosti (oznámení, výzvy apod.) budou zájemcům či dosavadnímu zájemci doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence, případně mohou být doručeny osobně, potvrdí-li adresát doručení svým podpisem.

1.1.3  Opční právo dosavadního nájemce

Dle § 33 odst. 3 zákona může v případech stávající honitby na honebních pozemcích státu dosavadní nájemce uplatnit zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy na další období. V takovém případě s ním bude jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek stanovených pro výběrové řízení jako s prvním. Toto tzv. opční právo nevzniká, jestliže nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona anebo jestliže se LČR rozhodnou užívat honitbu na vlastní náklad.

Zadavatel bude paralelně s vyhlášením výběrového řízení informovat dosavadního nájemce honitby (je-li) o tom, že hodlá-li uplatnit zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy, musí ve lhůtě pro podání nabídek předložit dokumenty prokazující splnění předpokladů pro vznik nájemního vztahu stanovených zákonem a podmínkami výběrového řízení. Těmito předpoklady a podmínkami je míněno jednak prokázání zákonných předpokladů pro vznik nájemního vztahu (viz 1.5.1) a dále prokázání myslivecké odbornosti, praxe a důvěryhodnosti (viz 1.5.2) a předložení záměru hospodaření v honitbě (viz.1.5.3). Tyto předpoklady, jakož i dokumenty požadované zadavatelem k jejich prokázání, jsou stejné jako v případě ostatních zájemců o nájem honitby.

Dosavadní nájemce, který hodlá uplatnit opční právo, není povinen se účastnit výběrového řízení. Postačí, pokud ve lhůtě pro podání nabídek předloží dokumenty prokazující splnění předpokladů pro vznik nájemního vztahu stanovených zákonem a podmínkami výběrového řízení, přičemž se může účastnit otevírání obálek.

Zákonné opční právo dosavadního nájemce nezaniká ani v případě, že výběrové řízení nebude dokončeno (resp. nová nájemní smlouva nebude uzavřena) před uplynutím nájemního vztahu s dosavadním nájemcem, pokud dojde ke zrušení výběrového řízení (viz 1.10) nebo pokud honitba z jiného důvodu byla po dobu přechodného období užívána na vlastní náklady, tedy v režii LČR.

Bližší postup týkající se dosavadního nájemce je popsán v dalších částech tohoto dokumentu.

1.2  Zveřejnění informací k výběrovému řízení
1.2.1  Základní informace k výběrovému řízení

na pronájem honitby (dále jen „Základní informace k výběrovému řízení“) a informace o jeho výsledku budou zveřejněny:

 1. na internetových stránkách LČR www.lesycr.cz v sekci Obchodní partneři/pronájem honiteb/Seznam honiteb k pronájmu
 2. formou vytištění aktualizované internetové stránky (viz výše) a jejím vyvěšením na veřejně přístupném místě v budově sídla příslušných OJ (ředitelství, OŘ, LS, LZ).

Základní informace k výběrovému řízení musí být zveřejněny alespoň 15 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to oběma výše uvedenými postupy. Tyto informace musí být uveřejněny po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Základními informacemi k výběrovému řízení se rozumí:

 1. název místně příslušné organizační jednotky LČR (LS, LZ),
 2. název a šestimístné číslo honitby,
 3. druh honitby (volná honitba, obora, volná honitba s bažantnicí),
 4. aktuální výměra honitby v ha (zaokrouhlená na celé ha),
 5. místo (adresa) a konec lhůty (datum a čas) pro podání nabídek na pronájem honitby,
 6. místo a termín (datum a čas) otevírání obálek,
 7. minimální výše nájemného (je totožná s výší kauce),
 8. výše kauce pro výběrové řízení a bankovní spojení pro její složení a
 9. adresa LČR, na níž je možno vyžádat podklady (viz 1.3.2)
1.2.2  Informace o výsledku výběrového řízení

musí být zveřejněny oběma výše (čl. 1.2.1) uvedenými postupy a to:

 1. došlo-li k ukončení výběrového řízení uzavřením nájemní smlouvy, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy,
 2. došlo-li k ukončení výběrového řízení rozhodnutím o jeho zrušení, nejpozději do 10 dnů od jeho zrušení.

Tyto informace musí být zveřejněny alespoň po dobu 10 dní.

Informacemi o výsledku výběrového řízení se rozumí:

 1. jméno, příjmení a obec bydliště, v případě osoby fyzické, resp. firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, v případě osoby právnické, zájemce, který prokázal nejlepší záměr, mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost (§ 32 odst. 4 písm. b) zákona) a
 2. sdělení výše ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci pronajata (§ 32 odst. 4 písm. c) zákona).

Příslušné OŘ zašle všem zájemcům, kteří podali ve výběrovém řízení nabídku, kopii nájemní smlouvy uzavřené s vybraným zájemcem či dosavadním nájemcem, a to do 15 dnů od jejího uzavření (§ 32 odst. 4 písm. d) zákona).

1.2.3  Posuzování správnosti

Při posuzování správnosti úplnosti a aktuálnosti zveřejněných údajů je rozhodující údaj uvedený na internetových stránkách Lesů ČR.

1.3  Seznámení s podmínkami nájmu a poskytování podkladů zájemcům o pronájem honitby
1.3.1  Seznámení s podmínkami nájmu honitby

Seznámením s podmínkami nájmu honitby ve smyslu § 32 odst. 4 písm. a) zákona se rozumí zpřístupnění následujících podkladů:

 1. Základní informace k výběrovému řízení a Pravidla, jež zájemce seznamují rovněž s podmínkami pronájmu honitby a požadavky na podobu a obsah nabídky, včetně uvedení výše minimálního nájemného, výše kauce a čísla účtu, jakož i dalších nezbytných údajů pro složení kauce
 2. zákres hranic honitby na kopii mapy přiměřeného měřítka,
 3. kopie aktuálně platného rozhodnutí o uznání honitby nebo o jejím uvedení do souladu se zákonem a všech dalších případných rozhodnutí, které takové rozhodnutí mění či doplňují,
 4. kopie aktuálně platného rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, se kterými se bude v honitbě hospodařit, a všech dalších případných rozhodnutí, které takové rozhodnutí mění či doplňují,
 5. kopie vzorové nájemní smlouvy, osnovy záměru hospodaření,
 6. výsledky posledního sčítání zvěře v honitbě a plán mysliveckého hospodaření (plánu chovu a lovu) za poslední 2 roky a
 7. informace o škodách zvěří za poslední 2 roky.
1.3.2  Poskytování podkladů

Podklady uvedené pod písmeny a) – e) bodu 1.3.1 budou k dispozici pro každou honitbu na internetových stránkách LČR www.lesycr.cz v sekci Obchodní partneři/pronájem honiteb/Seznam honiteb k pronájmu.

Podklady uvedené písm. f) – g) bodu 1.3.1 budou zájemci zaslány na základě žádosti odeslané uchazečem na kontaktní adresu LČR uvedenou v Základních informacích k výběrovému řízení, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení.

Žádost dle předchozího odstavce musí obsahovat identifikační údaje uchazeče alespoň v rozsahu jméno, příjmení, obec bydliště a kontaktní e-mailová adresa v případě osoby fyzické nebo název (firma), adresa sídla a kontaktní e -mailová adresa v případě osoby právnické. Podklady budou zaslány na zájemcem uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Převzetí podkladů je právem nikoli povinností zájemce; nepřevzetí podkladů proto není důvodem vyřazení nabídky zájemce ve výběrovém řízení.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé honitby jsou volně přístupné, nebude zadavatel organizovat prohlídku jednotlivých honiteb.

Zadavatel má za to, že Pravidla ve spojení se Základními informacemi k výběrovému řízení a ostatními podmínkami nájmu (viz. 1.3.1) obsahují souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídek.

1.4  Podání nabídky

Nabídka na pronájem honitby musí být zájemcem podána v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem „Výběrové řízení – neotevírat“ spolu s identifikací zájemce a honitby, o jejíž pronájem jde, a to ve lhůtě a na místě pro podání nabídek uvedených v Základních informacích k výběrovému řízení.

Přijatou nabídku příslušná podatelna zapíše do seznamu podaných nabídek. V případě osobního podání nabídky obdrží fyzická osoba, jež nabídku zájemce takto doručila, potvrzení o přijetí nabídky s uvedením data a v případě podání nabídky v poslední den lhůty pro podání nabídky rovněž času (hodina, minuta) podání nabídky.

Identifikací zájemce se v případě fyzické osoby rozumí její jméno, příjmení a bydliště, v případě osoby právnické její firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Identifikací honitby se rozumí název a šestimístné číslo honitby dle Základních informací k výběrovému řízení.

Komise nabídku přijme (nevyřadí) v případě, že zájemce a honitba budou na obálce identifikováni jakýmkoliv způsobem vylučujícím jejich záměnu ve výběrovém řízení.

Doporučuje se všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Jako jeden z možných bezpečnostních prvků lze doporučit sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem. Nedodržení tohoto doporučení není důvodem k vyřazení nabídky.

Nabídka musí být zpracována v českém anebo slovenském jazyce. V případě, že některý z požadovaných dokumentů je v nabídce předkládán v jiném než shora uvedeném jazyce, musí být v nabídce předložen i jeho úředně ověřený překlad do některého z uvedených jazyků.

…..celý text pravidel vyhlášených v roce 2019 je dostupný zde.