Fotosoutěž 2022

Absolutní vítězové fotosoutěže 2022

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům gratulujeme!


Vítězné fotografie druhého kola „Léto a podzim“!

 


Vítězné fotografie prvního kola „Zima a jaro“
 
 

FOŤTE A VYHRAJTE POUKAZY NA NÁKUP FOTOGRAFICKÉHO VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 10.000,- Kč
Pravidla a podmínky fotografické soutěže
1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je státní podnik Lesy České republiky, IČO: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (dále jen „organizátor“).

2.  VYHLÁŠENÉ KATEGORIE
  1. Český les
  2. Člověk a les
  3. Lesní fauna a flóra
3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky od 1. dubna 2022 do 20. října 2022 ve dvou kolech.

První kolo probíhá v termínu od 1. dubna 2022 do 30. června 2022; zasílat je možné snímky vytvořené v období zima a jaro.

Druhé kolo probíhá v termínu od 1. července 2022 do 20. října 2022; zasílat je možné snímky vytvořené v období léto a podzim.

Soutěžící mohou zasílat své snímky do obou kol při dodržení uvedených termínů (rozhodný je den odeslání snímků). Počet snímků zaslaných do jednotlivých kol je omezen na max. 5 snímků od jednoho autora v každé kategorii; v jednom kole tak lze poslat max. 15 snímků (do každé ze tří kategorií max. 5).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát kterákoli fyzická osoba, která splní veškeré podmínky soutěže a ve výše uvedených termínech odešle své snímky s požadovanou tematikou na adresu určenou organizátorem.

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se tato dodržovat a respektovat. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti.

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže či kteří jednají v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy (např. osoba nebude skutečným autorem zaslaných snímků, uvedení nepravdivých informací). Takovým účastníkům nevzniká nárok na výhru, a to ani v případě, že by se stali výherci soutěže.

5. POPIS SOUTĚŽE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

Do soutěže jsou přijímány snímky v digitální formě zaslané prostřednictvím elektronického formuláře, viz odkaz níže, nebo na elektronickém nosiči zaslaném výlučně na adresu organizátora:

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové

Nosič musí být označen jménem a příjmením autora, názvem příslušné kategorie soutěže, popř. příslušných kategorií soutěže. Budou-li soutěžícím zasílány snímky do více kategorií, musí být zřejmé, ke které kategorii snímky náleží (např. na nosiči budou zřízeny složky s názvem kategorie a v těchto budou snímky zařazeny). Snímky, u kterých nebude zřejmé, do které kategorie náleží, nebudou do soutěže zařazeny. Dále musí být připojena informace o adrese, e-mailovém spojení a event. tel. číslu soutěžícího. Obálka musí být viditelně označena slovem „fotosoutěž“. Pořadatel není povinen nosiče vracet.

Velikost jednotlivých snímků je maximálně 8 MB, minimálně 3000×2000 px (formát JPG, rozlišení 300 dpi). Snímky musí být v tiskové kvalitě, náhledy a výřezy malých rozměrů budou ze soutěže vyřazeny.

Název fotografie zaslané na elektronickém nosiči musí být ve tvaru:
kolo soutěže (1/2)_číslo kategorie (1/2/3)_příjmení_jméno_číslo fotografie (1-5).jpg,
tedy např. pro první soutěžní fotografii autora Jana Nováka v prvním kole soutěže v kategorii 3. Lesní fauna a flóra by název zněl:  1_3_Novák_Jan_1.jpg.

6. SYSTÉM A ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Po uplynutí každého kola dojde k jeho vyhodnocení, a to komisí složenou ze zástupců organizátora. První kolo bude vyhodnoceno 20. července 2022; druhé kolo pak 21. listopadu 2022.

V obou kolech budou vyhodnoceny tři nejlepší snímky za každou kategorii (tj. celkem 18 snímků) a ty budou zveřejněny na webu organizátora (www.lesycr.cz) a na jeho facebookovém profilu. Těchto 18 nejlepších snímků zároveň postupuje do celkového finále a utká se o celkové 1. – 3. místo.

Vyhlášení celkového finále proběhne po ukončení obou kol, a to 30. listopadu 2022Vyhodnoceny budou tři nejlepší snímky (z 18 snímků). Výsledky vyhodnocení budou uveřejněny na facebookovém profilu organizátora, na webu organizátora a současně budou vítězové kontaktováni přímo prostřednictvím e-mailové adresy, která byla organizátorovi zaslána společně se soutěžním/i snímkem/ky.

7. LICENCE A DALŠÍ PODMÍNKY

Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem a vykonavatelem majetkových autorských práv ke snímku/ům, a to bez jakéhokoli omezení.

Účastník soutěže prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů neporušil jakákoli práva 3. osob (zejména práva duševního vlastnictví, resp. zejména práva autorská); v opačném případě těmto 3. osobám odpovídá výlučně účastník soutěže, popř. účastník soutěže je povinen zaplatit organizátorovi veškeré náklady, které by mu v souvislosti s takovým porušením ze strany účastníka soutěže vznikly (zejména odměna autora), a to v plné výši.

Přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů účastník soutěže uděluje organizátorovi ke snímku/ům bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, bez jakéhokoli omezení (zejména co do způsobu užití, množství, území, času či jiného rozsahu), a to včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit snímek/ky, její/ich název nebo označení autora, práva spojit snímek/ky s jiným dílem nebo ji/e zařadit do díla souborného; organizátor je tak oprávněn snímek/ky bez jakéhokoli omezení prezentovat i široké veřejnosti. Organizátor není povinen licenci využít. Účastník soutěže dává organizátorovi rovněž oprávnění poskytnout licenci v celém jejím rozsahu dále 3. osobám (postoupení práv/podlicence).

Soutěžící nese plnou odpovědnost nejen za obsah snímku/ů, ale i za případné právní a finanční následky vyplývající z neoprávněného užití v této soutěži (např. snímek uveřejněný bez souhlasu zachycené osoby nebo jejího zástupce).

8. VÝHRY

Výhry budou rozdělovány až po vyhlášení výsledků celkového finále.

Autoři tří celkově nejlepších snímků získají následující ceny:

  1. místo – poukaz v hodnotě 5.000,- Kč
  2. místo – poukaz v hodnotě 3.000,- Kč
  3. místo – poukaz v hodnotě 2.000,- Kč

Autoři snímků, které postoupily do celkového finále z jednotlivých kol, ale neobsadili celkové 1. – 3.místo, budou odměněni drobnými věcnými cenami.

K převzetí cen (zejména poukazu) je nutné poskytnutí osobních údajů v podobě jména a příjmení a adresy, na kterou bude cena odeslána. Jinou formou se výhra nevyplácí. Pokud se nepodaří cenu vítězi doručit ani do dvou měsíců po jejím odeslání, výhra propadá organizátorovi.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail, popř. tel. číslo, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny, dále pro marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to vše po dobu dvou let. Účastník bere na vědomí, že jsou mu známa jeho práva dle výše uvedených předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich opravu, dále má právo na omezení zpracování takových údajů nebo výmaz těchto osobních údajů, současně že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv vzít zpět písemným odvoláním souhlasu, a to doručením takového odvolání na adresu organizátora. Odvolání souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

10. ZMĚNA PODMÍNEK, UKONČENÍ SOUTĚŽE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit, ukončit nebo ji bez náhrady zrušit.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem narušovat pravidla morálky, občanského soužití, které budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či které budou zobrazovat jiný obecně nepřijatelný obsah.

Ve smyslu ust. § 2874 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není možné cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu není převoditelný na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty, a to včetně práva měnit podmínky předání ceny v případě, že cena organizátorovi nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Jakékoli spory, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora.


Fotosoutěž v roce 2018 zde.