Zadržení vody v krajině

Datum publikace:

Retenční nádrže – jedno z mnoha opatření v boji proti vysychání české a moravské krajiny, jehož důsledky letos pocítili snad již úplně všichni. Do budování nových retenčních nádrží jsme se na Lesní správě Černá Hora pustili poté, co jsme v minulých letech dokončili opravy a vyčištění všech rybníků, rybníčků a nádrží, které se na námi spravovaném území nacházely z více či méně vzdálené minulostiV loňském roce byly vybudovány a uvedeny do provozu hned dvě – Retenční nádrž Nešůrka a Retenční nádrž Chrábek.

Retenční nádrž Nešůrka je drobná vodní nádrž uprostřed rozsáhlého lesního komplexu mezi obcemi Kuničky, Doubravice nad Svitavou a Němčice. Je vybudována na stejnojmenném potoku, který se v Doubravici z levé strany vlévá do řeky Svitavy. V tomto místě se i v nejparnějším létě nacházela mokřina, zarostlá olšemi a lopuchy. Při zvýšeném průtoku a ucpání propustku pod lesní cestou se pak potok vyléval a cestu poškozoval. Nádrž Nešůrka je průtočná, jejím zaměřením je zadržet vodu, vylepšit tak vodní bilanci v povodí, podpořit ekologickou stabilitu, poskytnout napajedlo lesní zvěři, biotop obojživelníkům a jiné havěti a v neposlední řadě je významným estetickým prvkem při jedné z hlavních lesních cest v oblasti, která je zároveň částí značené zelené turistické trasy z Blanska do Boskovic. Nádrž je součástí PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa). Předpokládaný objem nádrže při provozní hladině je 763 m3, maximální možný 1 362 m3, plocha zátopy při provozní hladině 906 m2, maximální hloubka 2,63 m. Sypaná zemní hráz je dlouhá 36 m a široká 3 m. Návodní strana hráze je opevněna kamenným záhozem. Výstavba nádrže trvala od poloviny dubna do konce srpna 2017, kolaudační souhlas byl vydán 27. září 2017. Celkové náklady na výstavbu nádrže dosáhly částky 2 026 133 Kč, z toho 1 859 362 Kč poskytlo jako dotaci Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje podle § 35 zákona o lesích.

Retenční nádrž Chrábek je postavena na stejnojmenném potoku v lesním komplexu mezi obcemi Petrovice a Ráječko. I tato nádrž zůstala součástí PUPFL a plní zde stejné funkce lesa jako u nádrže Nešůrka. Tato drobná vodní nádrž je také průtočná. Je nepatrně menší, její objem při provozní hladině je 677 m3, maximálně je schopná zadržet 753 m3, plocha zátopy při provozní hladině 797 m2, maximální hloubka 2 m. Hráz je dlouhá 21,5 m, koruna hráze má šířku 4 m a je pojízdná. Hráz je rovněž sypaná zemní z místního materiálu, opevněná kamenným záhozem. I výstavba této malé vodní nádrže probíhala v dubnu až srpnu 2017, stejně tak kolaudační souhlas byl vydán 27. září 2017. Celkové náklady na výstavbu nádrže činily 1 677 319 Kč, z toho 1 328 345 Kč přispěl Jihomoravský kraj podle § 35 zákona o lesích. Obě tůňky stavěla na základě výběrového řízení místní firma HOLCNER – DOPRAVA s.r.o. z Lysic.

V letošním roce připravujeme ve spolupráci s technickým pracovníkem pro stavební činnost krajského ředitelství výstavbu další retenční vodní nádrže, pojmenované podle bývalé hájovny poblíž – Lhotky v katastrálním území Černá Hora.

Pro účely tohoto článku jsem byla fotografovat nádrž Nešůrka. Dnes, 13. srpna 2018, je hladina nádrže hluboko pod provozní výškou, což je patrné dole na fotografii. Voda v ní je, ale stále průzračně čistá a koryto potůčku pod hrází není vyschlé. Lesní tůňky, lesy okolo nich těžce zkoušené několikaletým suchem a horkými léty a celá naše krajina čekají na déšť. Dočkáme se?

Kdoví.

Ing. Petra Zavřelová
Lesní správkyně LS Černá Hora