Revitalizace Zádolského potoka

Kraj: Pardubický Datum publikace:

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe zahájily stavební práce revitalizačního charakteru v části potoční nivy Zádolského potoka a jeho levostranného přítoku na území přírodní rezervace Králova zahrada a jejího ochranného pásma, a to na ploše 4,4 ha (okres Svitavy, Pardubický kraj).

Toky byly v minulosti nevhodně technicky upraveny v rámci lesotechnických meliorací. Jejich přírodní, meandrující koryta byla napřímena, zahloubena a vzniklý výkopek byl uložen na jejich břehy. V olšinách byly vybudovány odvodňovací kanály.

Revitalizace zájmového území řeší modelaci nového koryta (ve velké míře s využitím zbytků původního koryta před technickou úpravou) a tvorbu průtočných a neprůtočných tůní. Součástí budou i tři rekonstrukce propustků, které jsou na lesních cestách křížících dotčený tok. Pro úspěšnou realizaci je prováděno v nezbytně nutném množství i kácení dřevin.

Cílem opatření je retence vody v území, zmírnění rozkolísanosti průtoků v tocích a následně i zvýšení biodiverzity daného území (podpora a rozšíření zvláště chráněných rostlin a živočichů, především bledule jarní, která je jedním z hlavních předmětů ochrany v rezervaci).

Stavební práce probíhají v součinnosti s pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, AOPK ČR a ČSOP Rybák.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód