Kraje

Lesní cesta Říčky II – Srdce

Kraje

Lesní správa Bučovice zrealizovala v roce 2016 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu části frekventované Lesní cesty Říčky. Stávající povrch z prolévaného makadamu se spoustou výtluků bylo již neefektivní pouze zalepovat ABS materiálem, proto jsme v předešlém roce zadali zpracování projektové dokumentace komplexní opravy 1.805 m dlouhého úseku od státní silnice…

18.4.2017 Celý článek

Julius Wiehl, věhlasný pěstitel Ždánických lesů

Kraje

V letošním roce si připomeneme na Lesní správě v Bučovicích hned dvě významná výročí. Před sto lety zemřel významný lesnický odborník a pěstitel lesů v oblasti Bučovicka a Žďánicka, Julius Wiehl a současně letos uplyne 170 let od jeho narození. Narodil se v Plasích u Plzně, dne 19. 6. 1847. Působil na různých lesních majetcích v Čechách, od roku 1879…

18.4.2017 Celý článek

Hranický kras – nejhlubší zatopená jeskyně světa a Zbrašovské aragonitové jeskyně

Kraje

V Olomouckém kraji se ve východní části Lesní správy Prostějov, na revíru Opatovice poblíž řeky Bečvy nachází přírodní útvar Hranický kras. Toto nevelké krasové území o rozloze asi 5,5 × 4 km poblíž města Hranice tvoří několik ostrůvků devonských vápenců vystupujících na povrch. Nejznámějšími částmi Hranického krasu jsou Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně.   Hranická propast se nachází…

27.2.2017 Celý článek

Zamyšlení nad ochranou lesa proti kůrovcům na Lesní správě Prostějov

Kraje

Čas nezadržitelně ukrajuje první část roku 2017 a blíží se začátek jarního období. Na Lesní správě Prostějov je jarní období ve znamení usilovné práce k zvládnutí plánované umělé obnovy lesa a ochrany lesa proti kůrovcům na smrku. Dle našeho vyhodnocení jsme pro jarní období roku 2017 v lesních porostech ve stadiu zvýšeného a kalamitního stavu lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského. S vyjmenovanými…

24.2.2017 Celý článek

Ochrana mladých lesních porostů na Lesní správě Třebíč v oblasti s vysokými stavy černé zvěře

Kraje

S nárůstem početních stavů černé zvěře v našem regionu došlo i ke zvýšení rizika škod způsobených touto zvěří na mladých lesních kulturách a oplocenkách. Vlastní škody černou zvěří na lesních porostech vznikaly těsně po zalesnění vyrýváním sazenic. Těmto škodám předcházíme aplikací pachových ohradníků na zrovna zalesňovaných plochách. Opatření je sice krátkodobé, ale v exponované době eliminuje vznik škod.   Složitější…

30.1.2017 Celý článek

Ohlédnutí za dotačním období 2007-2013 na Lesní správě Buchlovice

Kraje

V loňském roce byly dokončeny poslední rozpracované projekty, které se v současné době finalizují také z pohledu administrativního. Na Lesní správě Buchlovice byly realizovány projekty krajinotvorné, vodohospodářské, společenské i vzdělávací. Žádosti byly podávány dotačních programů: Operační program životní prostředí, Program rozvoje venkova a Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.   Na všech projektech pracoval tým lidí, bez…

12.12.2016 Celý článek

Douglaska tisolistá

Kraje

Při toulkách malebnou krajinou Divoké Oslavky, směrem po proudu od Náměště nad Oslavou do Oslavan, si oko pozorného návštěvníka v okolních lesích jistě všimne skupinek stromů výrazně vyčnívajících nad ostatními dřevinami. Jedná se o douglasku tisolistou.Douglaska tisolistá je jehličnatá dřevina pocházející ze Severní Ameriky. V Evropě se začala pěstovat v roce 1827 ze semen přivezených Skotem Davidem Douglasem. Jedná…

21.11.2016 Celý článek

Orel mořský

Kraje

Devět let pravidelně hnízdil orel mořský v pozďatínských lesích. Až do konce června tohoto roku, kdy byla orlice s mláďaty otrávená. S pravděpodobností blížící se jistotě totiž matka mláďatům přinesla otrávenou potravu. Lesní správa v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s ornitology a ochránci přírody hnízdění tohoto vzácného dravce v naší oblasti podporovala a svým způsobem byl orel mořský „ozdobou“ pozďatínského revíru.  …

21.11.2016 Celý článek

Demonstrační objekt Buchlov

Kraje

Z popudu ministerstva zemědělství probíhá v posledních letech rozšiřování sítě demonstračních objektů přírodě bližších forem hospodaření v různých přírodních lesních oblastech, zejména v lesích ve vlastnictví státu. Praktickým založením demonstračních objektů, zpracováním dat a jejich aktualizací byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu ve spolupráci s vlastníky lesů. Ke spolupráci při vytvoření demonstračního objektu v přírodní lesní oblasti 36 – Středomoravské Karpaty byla…

1.11.2016 Celý článek

Voda, tůně a rybníky

Kraje

Téma vody, tedy spíše jejího akutního nedostatku (sucha) nebo chvilkového nadbytku (povodně), se v posledních letech objevuje opakovaně všude. Vodní nádrže, které zadržují vodu v krajině se staly hitem. Na Lesní správě Černá Hora, přestože to není hlavní náplní naší činnosti, se našim rybníkům věnujeme poměrně intenzívně. Všechny jsme je zdědili po právních předchůdcích Lesů ČR, ať…

24.10.2016 Celý článek