Dnem vody je 22. březen
Na vodohospodářské projekty letos Lesy ČR vyčlenily 300 milionů korun

Na Znojemsku například podnik obnovil pět vodních nádrží

Lesy ČR spravují i drobné vodní toky – nádrže, potoky a bystřiny. Letos chtějí do jejich obnovy, údržby i nových staveb vložit přes 300 milionů korun. Loni podnik například obnovil na Znojemsku pět vodních nádrží na 6,3 hektarech. Stavby za více než jedenáct milionů korun bez DPH trvaly rok, skončily loni v říjnu. 

U čtyř historických nádrží – Tvarůžek, Pod Tvarůžkem, Lechovice a Višňové podnik obnovil těleso hráze a vypouštěcích a bezpečnostních objektů i jejich retenční prostor. Ve špatném technickém stavu byla i novodobá vodní nádrž Lišný. „Opravili jsme zemní hráz i výpustný objekt, stabilizovaly se svahy, zátopu už nezanáší sedimenty a nezarůstá orobinec,“ řekl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, oblast povodí Dyje, z podniku Lesy ČR. Současně se vytvořily také izolované vodní tůně. „V nich se mohou rozmnožovat a žít obojživelníci a bezobratlí živočichové a mohou na nich hnízdit i některé druhy vodního ptactva,“ pokračoval Hopjan.

Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, tedy nyní naplňuje obnovené vodní nádrže 73 470 m3 vody. Poslouží kromě jiného k napájení lesní zvěře a případně také jako zdroj vody při hašení požáru.

Poznámka k projektu:
Obnova vodních nádrží na Znojemsku byla financována 7 072 000 Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR, Lesy ČR přispěly 4 114 000 Kč.

Příklady dalších vodohospodářských staveb, které podnik letos dokončí:

V okrese Jeseník v Olomouckém kraji se dokončuje protipovodňové opatření na Ondřejovickém potoce. Jde o rekonstrukci stávajícího opevnění a stabilizaci toku pomocí výškových stupňů a stabilizačních přehrážek.

Na Pístoveckém potoce na Jihlavsku v Kraji Vysočina bude dokončena rekonstrukce přehrážek zachycujících splaveniny, které se uvolňují při povodních a v níže položených obcích by způsobovaly zanášení koryta.

Velké protipovodňové opatření by mělo být dokončeno v Němčicích u České Třebové v Pardubickém kraji. Nad obcí je budována suchá nádrž – poldr za účelem zachycení povodňové vlny a dále je upraveno koryto pro bezpečné převedení transformovaného průtoku obcí.

V okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji se revitalizuje potok Zelenka s přítokem, jejichž tok byl v minulosti nevhodně upraven. Cílem je obnovit přirozený charakter a výrazně zpomalit odtok vody.

Na Skořickém potoce v Rokycanech v Plzeňském kraji bude hotova rekonstrukce spádových stupňů a na toku Milina v obci Olešná v okrese Beroun bylo rekonstruováno kamenné opevnění.

Velká rekonstrukce opevnění toku Nedašovka je prováděna v obci Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. Toto protipovodňové opatření spočívá v obnovení kapacity toku a stabilizaci opěrných zdí a příčných objektů. Podobná akce je i Rokytenka ve Vsetíně.

Na zachycování splavenin nad Lupěném  u Zábřehu v Olomouckém kraji je budována železobetonová štěrbinová přehrážka na Bušínovském potoce.

Zahájeny budou v roce 2018 například tyto stavby:

Protipovodňová opatření – zkapacitnění a stabilizace koryta toku na Staré vodě v Bruntále a na toku Sibudov ve Frýdlantu nad Ostravicí v MS kraji a na Markoušovickém potoce na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji.

Rekonstrukce opevnění toku včetně odtěžení sedimentů a odstranění dřevin se začne ve Veselí nad Moravou na toku Radějovka v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

Na přítoku Kudlovského potoka na Zlínsku ve Zlínském kraji budou sanovány strže vybudováním přehrážek a tím ochráněno níže položené území.

Za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině je zahájena výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží – na vodní nádrži Sedlinka na Opavsku v MS kraji bude provedeno odbahnění a rekonstrukce odtokového objektu, celkově se rekonstruuje retenční nádrž Cihelna a vodní nádrž Kožichovice u Třebíče v Kraji Vysočina. V havarijním stavu je i soustava Babických rybníků u Říčan v Olomouckém kraji v lesním porostu. Lesní rybníky jsou i obnovované u Rumburka v okrese Děčín v Ústeckém kraji a rekonstrukci čeká retenční nádrž Rychtářský les u Lanškrouna v Pardubickém kraji.

V Hradci Králové 22. března 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz