Lesnický park Křivoklátsko: pro přírodu i pro lidi

Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí České republiky. Odedávna je člověk intenzivně využíval – nejprve k lovu, posléze k lesnímu hospodaření. Jejich nejkrásnější a nejvzácnější části jsou přísně chráněny a před 31 lety tu byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. V zahraničí je běžné vytvářet sítě modelových lesů – lesnických parků, které slouží jako vzorové příklady trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Křivoklátsko by se k nim mohlo připojit.

18. února 2010, Křivoklát

Starostové obcí, zástupci vlastníků dotčených lesních majetků na institucí z regionu, i zájemci z celé ČR se zúčastnili odborného semináře nazvaného „Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi“. Seminář za podpory LČR zorganizovala Česká lesnická společnost. Jeho cílem bylo seznámit veřejnost se záměrem zřídit Lesnický park Křivoklátsko.

Za přítomnosti náměstka ministra zemědělství Jiřího Nováka došlo k oficiálnímu zveřejnění takzvaných Standardů lesnických parků v České republice. Základní myšlenka lesnického parku je, že přírodní, kulturní a duchovní hodnoty určitého území lze chránit a zachovat i bez zpřísnění režimu ochrany přírody a zbytečných zásahů státu například formou vyhlášení národního parku.

Tento fakt také zazněl v několika odborných referátech. Jiří Novák podtrhl důležitost poskytování informací občanům o lesnickém parku, o způsobech obhospodařování lesů v ČR, o polyfunkčním významu lesů a lesnictví pro veřejnost a o přínosech využívání dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny. Zdůraznil dobrovolný postoj vlastníků, kteří se k tomuto projektu připojují. Podporu vzniku Lesnického parku Křivoklátsko a dalších lesnických parků v ČR jako vzor trvale udržitelného hospodaření za státní podnik Lesy ČR deklaroval Jiří Makovec, krajský ředitel Lesů ČR Brandýs n. L. Za Lesní správy Nižbor a Křivoklát vyzdvihli dosavadní dobrou spolupráci s obcemi Křivoklátska místní lesníci Franti šek Davídek a Jan Povolný.  K vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko se přidal i největší soukromý majitel lesů v ČR J. C. Mannsfeld. 

Klíčovou roli při zakládání lesnického parku hrají vlastníci lesů a další zájmové skupiny, které usilují o zachování a rozvoj všestranného využívání daného území v oblasti rekreace, turisti ky, sportu, kultury, vzdělávání, rybářství nebo myslivosti .Lesnický park Křivoklátsko jako součást kulturní krajiny se tak stane prvním „modelovým lesem“ nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.

Šumavští starostové se v odpolední části semináře podělili s přítomnými představiteli křivoklátských obcí o vlastní zkušenosti se správou obce na území NP Šumava. Fakty a argumenty poukazovali na lichost slibů, které dostávali před zahrnutím jejich katastrů do národního parku, na paradox nutnosti topit v obci uhlím, když všude kolem hnije dřevo. Specialisté na dotace prezentovali přítomným starostům řadu možností, jak získat dotace, které nezávisí na tom, zda obec leží v CHKO nebo v národním parku.

Podpora ministerstva

V závěru shrnul Miroslav Pecha (ČLS Křivoklát, odborný garant semináře) dosavadní kroky příprav a jednání vedoucích ke zřízení Lesnického parku Křivoklátsko. Zdůraznil, že celý proces probíhá na dobrovolné bázi zdola a hospodaření dle standardů lesnického parku zachová přírodní, krajinné a kulturní hodnoty území. Jeho vyhlášení se připravuje na květen letošního roku. Projekt lesnického parku Křivoklátskoi vznik dalších LP má proto potenciál překročit hranice lesního hospodářství i hranice ČR a přispět k rozvoji území jako celku.

Ještě před konáním semináře podpořili vznik lesnického parku v tisku čelní představitelé ministerstva zemědělství (Jakub Šebesta), Lesů ČR (výrobně- technický ředitel Vladimír Krchov), Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (Petr Zahradník), Mendelovy univerzity Brno (Petr Horáček), České zemědělské univerzity Praha (Vilém Podrázský), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (Jaromír Vašíček) a další.