Lesnický park Křivoklátsko

Lesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině Vyhlašování lesnických parků má podporu Ministerstva zemědělství i všech významných lesnických institucí působících v ČR.
Odborný seminář s podporou Lesů ČR

Dne 18. února 2010 proběhne v Křivoklátě seminář České lesnické společnosti „Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi“. Cílem semináře je seznámit všechny zájemce z regionu s tímto projektem a získat je pro aktivní spolupráci na něm.

Lesnický park Křivoklátsko bude prvním projektem tohoto druhu v České republice a zřejmě i ve střední Evropě. Jeho zřízení iniciovala Česká lesnická společnost. Lesy ČR tento záměr podporují. Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí státu a dokládají zdárné úsilí o trvale udržitelné obhospodařování krajiny po dobu několika staletí. Není tedy náhodou, že jsou také středem zájmu dalších skupin, včetně přírodovědců. Cílem lesnického parku je zachování a zvyšování hodnot rozlehlého lesního ekosystému v celé jeho šíři a současně s tím i zachování tradice křivoklátského lesnictví, jako kulturního dědictví českého národa.

Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak zvaných modelových lesů (více na www.imfn.net ) a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce a výměně informací o způsobech hospodaření v lesích.

V návaznosti na tento seminář proběhnou další kroky směřující k vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko včetně zajištění jeho administrativy. Ta bude založena na dobrovolném přístupu dotčených subjektů, zejména vlastníků pozemků a obcí. Administrativu by podle predikcí institucionálně zastřešila nevládní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, případně nadace. Pro financování aktivit v souladu se standardem budou využívány nejrůznější dostupné soukromé a veřejné zdroje.

Důležitým aspektem lesnických parků bude informování veřejnosti o způsobech obhospodařování lesů v České republice, o významu lesů a lesnictví pro veřejnost i o přínosech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.

V souladu se stanoviskem Ministerstva zemědělství mají Lesy ČR za to, že území Křivoklátska je naprosto dostatečně zabezpečeno současnými režimy ochrany přírody a není zde nutné vyhlašovat národní park. V rámci svého hospodaření nejen v této oblasti jsou Lesy ČR nadále připraveny diskutovat o všech oprávněných zájmech, včetně zájmů ochrany přírody a vycházet jim vstříc.Na rozdíl od národních parků nebude mít vyhlašování lesnických parků dopady na mandatorní výdaje státního rozpočtu.