Lesy ČR podporují vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko

Lesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině Vyhlašování lesnických parků má podporu Ministerstva zemědělství i všech významných lesnických institucí působících v ČR.

Předpokládá se, že iniciátory vyhlášení konkrétních lesnických parků jsou zpravidla vlastníci lesů i další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti.

Lesnický park Křivoklátsko bude prvním projektem tohoto druhu v České republice a zřejmě i ve střední Evropě. Jeho zřízení iniciovala Česká lesnická společnost. Lesy ČR tento záměr podporují. Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí ČR a dokládají zdárné úsilí o trvale udržitelné obhospodařování krajiny po dobu několika staletí. Za zmínku v této souvislosti určitě stojí, že principy definované v lesních řádech Marie Terezie, vydaných pro naše území v letech 1754 – 5, byly o bezmála 250 let později „přetaveny“ v celosvětově skloňovaný pojem „trvale udržitelný rozvoj – sustainable development“ , respektive „trvale udržitelné hospodaření v lesích – sustainable forest management“.

Lesnické parky vyhlášené na území ČR budou postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak zvaných modelových lesů (více na www.imfn.net ) a přispějí k posílení mezinárodní spolupráce a výměně informací o způsobech hospodaření v lesích.

Administrativa lesnického parku bude založena na dobrovolném přístupu dotčených subjektů, zejména vlastníků pozemků a obcí. Administrativu by podle predikcí institucionálně zastřešila nevládní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, případně nadace. Pro financování aktivit v souladu se standardem budou využívány nejrůznější dostupné soukromé a veřejné zdroje. Veřejnost bude mít možnost seznamovat se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroby dřeva.

V souladu se stanoviskem Ministerstva zemědělství mají Lesy ČR za to, že území Křivoklátska je naprosto dostatečně zabezpečeno současnými režimy ochrany přírody a není zde nutné vyhlašovat národní park. V rámci svého hospodaření nejen v této oblasti jsou Lesy ČR nadále připraveny diskutovat o všech oprávněných zájmech, včetně zájmů ochrany přírody a vycházet jim vstříc. Na rozdíl od národních parků nebude mít vyhlašování lesnických parků dopady na mandatorní výdaje státního rozpočtu.

Projektu Lesnického parku Křivoklátsko fandí i celá řada odborníků. Například předseda základní pobočky České lesnické společnosti Křivoklát Miroslav Pecha říká: „Zřízení Lesnického parku Křivoklátsko garantuje ochranu a zvyšování přírodních hodnot Křivoklátska a současně s tím i zachování křivoklátského lesnictví jako kulturního dědictví našich předků. Lesnický park tak zajistí i nadále plnění všech funkcí lesů, a to jak v oblasti ekologické, ekonomické i sociální.“ Podle Miroslava Pechy je současně důležité, že zůstane zachován a dokonce i poroste rekreační potenciál lokality, protože Křivoklátsko je rekreačním zázemím pro tak významné aglomerace, jako jsou Praha, Kladno, Plzeň a další. „To všechno bez rizik zhroucení lesních ekosystémů, jak k tomu stále ještě dochází v Národním parku Šumava. Skutečnost, že Křivoklátsko bude prvním lesnickým parkem v ČR, bude i silnou známkou atraktivity území v oblasti cestovního ruchu,“ dodává Miroslav Pecha.

Mezi  zastánce a příznivce projektu lesnického parku patří také starosta křivoklátské obce Běleč na Kladensku Jiří Rohla. „Národní park na Křivoklátsku odmítá valná většina občanů naší obce,“ zdůrazňuje na rovinu. Obecní úřad dokonce mezi svými obyvateli uspořádal veřejnou anketu. A výsledek? 90 procent lidí z Belče myšlenku národního parku na Křivoklátsku zavrhlo. „S ochranou lesa v pojetí lesnického parku souhlasíme. Proto také projekt Lesnického parku Křivoklátsko podporujeme,“ dodal.